To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Att förebygga våldsbejaka… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Att förebygga våldsbejakande extremism : En systematisk kartläggning av insatser

Report
Authors Erik Eriksson
Ulrika Beckman
Morten Sager
Publisher Segerstedtsinstitutet
Place of publication Göteborg
Publication year 2018
Published at Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science
Language en
Links https://segerstedtinstitutet.gu.se/...
Subject categories Other Social Sciences, Other Humanities not elsewhere specified

Abstract

Syftet med denna systematiska översikt är att bidra till kunskap om evidensbaserade insatser för att förebygga våldsbejakande extremism (VBE). Särskilt åsyftas insatser som ämnar att påverka intentionen att utföra VBE, snarare än påverka förmåga att utföra VBE. Med begreppet ”evidensbaserade” avses insatser där komparativ effektivitet har kunnat beläggas, d v s insatsers effekter i förhållande till kontroll eller i förhållande till alternativa insatser. Den systematiska översikten utgår från följande frågeställningar med ökande betydelse för att uppfylla syftet: 1. Vilka insatser som ämnar att påverka intentionen att utföra VBE finns beskrivna i litteraturen? 2. Vilka utfall finns rapporterade från dessa insatser? 3. Vilken kunskap ger rapporterade utfall om insatsers komparativa effektivitet, d v s insatsers effekter i förhållande till kontroll eller i förhållande till alternativa insatser? Metod: • Systematiska och manuella sökningar genomfördes utifrån PICO-struktur (population, intervention, kontroll och utfall) i åtta databaser och resulterade i 52 577 publikationer. • PICO-strukturen låg sedan till grund för relevanskriterier som användes för beslut om inklusion och exklusion genom gallring på titel och abstrakt. Gallringen resulterade i 370 publikationer. • I det sista steget granskades dessa 370 publikationer i fulltext gemensamt av två oberoende granskare. Motstridigheter i bedömning mellan granskare löstes med hjälp av en tredje bedömare. De slutligt inkluderade 111 publikationerna kunde användas för att besvara översiktens tre frågeställningar om insatser, utfall och insatsers komparativa effektivitet. Resultat: • De 111 publikationer som ansågs stämma på relevanskriterierna beskrev totalt 183 insatser. • 38 av 111 inkluderade publikationer innehöll utfall med någon sorts relevans för hypoteser om hur våldsbejakande extremism ska kunna förebyggas. Det betyder att endast 51 av totalt 183 kartlagda insatser beskrevs med någon typ av utfall. Endast 15 publikationer innehöll egen framtagen primärdata. • Den vanligaste namngivna insatsen som studerats i de inkluderade publikationerna är policyprogrammet Prevent i Storbritannien, följt av Channel, som är en specifik insats inom Prevent. • Vanliga kvalitativa utfall är respondenters upplevelser av förebyggande insatser. Kvantitativa effekter som undersökts är före-efter-mätningar av kunskapsnivå, antalet hindrade potentiella attacker eller antal personer som deltagit i exitprogram. • Intressanta resultat finns från lokala insatser för att minska paramilitärt våld och skapa försoning på Nordirland, exitprogram i Norge, Sverige och Tyskland samt utbildningsinsatser bland unga och praktiker. Dock saknas i materialet jämförande studier som kan säkerställa insatsernas komparativa effektivitet. • Jämförande studier av utbildningsinsatser pekar på ökad kunskap och förändrade attityder, dessvärre utan någon påvisbar koppling direkt till VBE. • Inga studier hittades med ett utfall som direkt berör VBE där en insats komparativa effektivitet framgår i förhållande till kontrollgrupp eller i förhållande till alternativa insatser. Detta ger fog för att påstå att översikten belagt att det i kartlagda studier inte finns någon evidensbaserad insats. • Proportionerna mellan det totala antalet publikationer där förebyggande av VBE tas upp (n=111) och antalet primärstudier (n=15) återspeglar en hög kritisk medvetenhet men låg kunskapsnivå om faktiska utfall inom förebyggande av VBE.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?