To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Etablera och utveckla vat… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Etablera och utveckla vattenbruk i Sverige: Vattenbruksentreprenörers syn på utmaningar och lösningar.

Report
Authors Helena Strand
John Armbrecht
Kristina Sundell
Lena Mossberg
Publication year 2018
Published at Department of Business Administration
Department of Biological and Environmental Sciences
Department of Business Administration, Marketing Group
Language sv
Links https://swemarc.gu.se/digitalAssets...
Keywords SWEMARC, vattenbruk, entreprenörer
Subject categories Biological Sciences, Business Administration

Abstract

Den här rapporten redovisar resultaten från en studie genomförd av SWEMARC, the Swedish mariculture research center, som är ett forskningscentrum för vattenbruk vid Göteborgs universitet. Studiens syfte har varit att synliggöra viktiga frågor eller problem som svenska vattenbruksentreprenörer upplever och ställs inför i sina ambitioner att starta upp, driva eller utveckla sitt vattenbruk, men också vilka behov av stöd som finns för att övervinna dem. Utgångspunkt för studien har varit att följa upp en enkät genomförd av SWEMARC i samband med en utbildning/kurs i januari 2017 på temat ”Hur startar man en vattenbruksverksamhet – fokus på tillstånd och miljöfrågor”, där en grupp vattenbruksentreprenörer fick svara på ett antal frågor gällande sina planer på att etablera eller expandera sitt vattenbruk. Genom semistrukturerade intervjuer har vi nu, ett år senare, följt upp entreprenörernas arbete med sina verksamheter med fokus på tillstånd och tillståndsprocesser; vilka viktiga frågor och problem har man stött på och hur man löst problemen? Om inte, vilka möjliga lösningar finns? Resultaten från studien visar att majoriteten av entreprenörerna arbetat aktivt för att driva vidare och genomföra sina planer på att etablera eller utöka sina vattenbruksanläggningar, dock med olika resultat och framgång. I detta sammanhang kan konstateras att etablering och utveckling av vattenbruk i Sverige tar tid. Kopplat till entreprenörernas arbete under det gångna året, men också utifrån tidigare erfarenheter, utkristalliseras en rad frågor och problem som innefattar: placering, kontakt med myndigheter och tillståndskrav samt att ett flertal tillstånd också är tidsbegränsade, utökning av vattenbruksverksamheten och behovet av tydliga besked, förlegad lagstiftning, möjligheten att söka bidrag, handläggningstider, skillnader i tolkningar och bedömningar men även bristande kunskap om vattenbruk. Utifrån detta beskrivs också vad entreprenörerna ser för behov för att övervinna problemen eller hur vissa frågor skulle kunna lösas, vilket bl.a. inkluderar tydligare platshänvisningar och tillgänglighet till information och data. Vidare skulle arbetet med tillståndsansökningar och kontakten med, men även samordning mellan myndigheter kunna förenklas om ansvar för vattenbruket fanns samlat hos en och samma myndighet. En viktig förutsättning för entreprenörerna är också att öka förutsägbarheten och tydligheten när det gäller exempelvis frågor kring etablering eller utökning av verksamheten. En central fråga kan då vara att höja kunskapsnivå och kompetens kring vattenbruk inom myndigheter. Det kan även vara att vattenbruksnäringens mångfald bättre speglas i regelverken, vilka behöver ses över så att bättre hänsyn tas till dagens teknik och behov. Studien belyser en rad viktiga frågor och behov att hantera för att möjliggöra utveckling av svenskt vattenbruk utifrån entreprenörers perspektiv och erfarenheter. Flertalet av teman som framkommit skiljer sig inte nämnvärt från utmaningar som tidigare diskuterats inom sektorn, vilket understryker behovet av fortsatt förändringsarbete men även ytterligare insatser och åtgärder.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?