To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Miljön i Hanöbukten 2015-… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Miljön i Hanöbukten 2015-2017 – finns det ett samband mellan tillståndet för fisken, dess hälsa och belastningen av miljöfarliga ämnen? 2018:10

Report
Authors J Olsson
A-L Jonsson
J Duberg
A Lingman
R Naddafi
Lars Förlin
Jari Parkkonen
Åke Larsson
Noomi Asker
Joachim Sturve
C Ek
S Faxneld
E Nyberg
ISBN 978-91-87967–99-3
Publication year 2018
Published at Department of Biological and Environmental Sciences
Language sv
Links https://www.havochvatten.se/downloa...
Keywords Miljöövervakning, marin miljö, fiskar, fiskhälsa, biomarkörer, miljögifter. ekotoxikologi
Subject categories Environmental chemistry, Biological Sciences, Ecology, Zoology

Abstract

Sammantaget ger inte undersökningarna i Västra Hanöbukten under 2015-2017 några tydliga samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskens hälsotillstånd. Även om hälsotillståndet hos skrubbskädda från Västra Hanöbukten tycktes påverkat under 2015, fanns det överlag inga förhöjda halter av de analyserade miljögifterna i skrubbskädda och torsk i området jämfört med de referensstationer som använts. Det bör också tilläggas att hälsotillståndet hos skrubbskädda i Västra Hanöbukten under åren 2016 och 2017 visade mindre eller ingen påverkan i jämförelse med fiskar från referensstationerna. Därtill ger inte de utförda undersökningarna några tydliga belägg för effekter av miljöstörande ämnen på fisksamhällets struktur och funktion, då fisksamhället under åren 2015-2017 i Västra Hanöbukten överlag inte avviker från det som kartlagts i tidigare undersökningar i området och i andra delar av södra Östersjön. Detta medför att det inte heller är möjligt att uttala sig om vilka storleksklasser av fisk som är känsligast för miljöfarliga ämnen. Det bör dock noteras att det inte kan uteslutas att den avvikande hälsan hos skrubbskäddan i Västra Hanöbukten jämfört med Kvädöfjärden under 2015, samt att vissa av de yttre fysiska avvikelserna hos fisken i området kan ha orsakats av miljöfarliga ämnen som inte analyserats i denna utredning. För att kunna fastställa sådana eventuella samband behövs en långsiktig övervakning som möjliggör att man kan upptäcka episodiska fenomen som påverkar fiskens hälsa i kombination med insamling av material för analyser av potentiellt miljöfarliga ämnen. Därtill är det viktigt att fortsätta med en bred och förutsättningslös miljöövervakning i området kring Västra Hanöbukten eftersom det i Sverige utgör ett delvis unikt system, med öppen kust mot södra Östersjön, där relativt få undersökningar har genomförts sedan tidigare. Tillsammans med slutsatserna som presenteras ovan har undersökningarna som utförts under 20152017 lett till att vi fått en ökad kunskap om tillståndet för fisken i Västra Hanöbukten gällande miljögiftsbelastning, hälsa, samhälle och bestånd, samt huruvida nuvarande tillstånd avviker från andra delar av Östersjön. Denna information utgör en viktig grund för eventuella fortsatta studier i området och bör vara en utgångspunkt för en långsiktig miljöövervakning av fisken i området.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?