To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

54 forskare: Vi är oroade… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

54 forskare: Vi är oroade över senare ålderspension

Newspaper article
Authors Kerstin Nilsson
Boo Johansson
Per Olof Östergren
Roland Kadefors
Published in Dagens Samhälle
Issue 20 December 2017
Publication year 2017
Published at Department of Sociology and Work Science
Department of Psychology
Language sv
Links https://www.dagenssamhalle.se/debat...
Subject categories Work Sciences, Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology, Environmental Health and Occupational Health

Abstract

Vi – 54 forskare – är mycket oroade över konsekvenserna av att, som föreslagits, senarelägga ålderspensionen. Förslaget utgår i princip från arbetskraftsdeltagande i princip enbart styrs av ekonomin, medan forskningen visar att det bara är en av flera faktorer som styr hur länge och hur mycket människor väljer att arbeta. Det här sättet att lösa problemet med en åldrande befolkning och ett sviktande pensionssystem är inte samhällsekonomiskt lönsamt på lång sikt, utan riskerar bara att flytta runt folk mellan olika ersättningssystem. Pensionssystemet bygger på att vi ska arbeta en viss del av våra liv för att tjäna in vår pension. Vi bör dock inte enbart utgå ifrån ålder eller antalet år sedan en person föddes då korttidsutbildade generellt träder in på arbetsmarknaden tidigare än långtidsutbildade. De med kortare utbildningstid har alltså varit en del av arbetskraften från en yngre ålder. Människor med kortare utbildning har också oftare ett arbete som innebär påfrestningar som kan inverka negativt på hälsotillståndet och som till och med kan påskynda det biologiska åldrandet. Dessutom lever korttidsutbildade generellt sett inte lika länge som långtidsutbildade, vilket delvis även avspeglar skilda livs- och arbetsvillkor. Ta nytta av den forskning som vi har tagit fram. Ekonomin är självklart viktigt för att vi ska vilja arbeta, men den är som sagt enbart en av flera faktorer med betydelse vårt arbetsliv. Hälsotillståndet, både det fysiska och det mentala, har en avgörande betydelse för hur länge och hur mycket vi orkar arbeta. Ett fysiskt och mentalt belastande arbete är en stark riskfaktor för en nedsatt hälsa i slutet av arbetslivet. Arbetstid, arbetstakt och möjlighet till återhämtning spelar en allt större roll ju äldre vi blir. Andra aspekter är arbetsinnehåll, hur meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifterna är, balansen mellan arbete och familjesituation och fritidsaktiviteter. Organisationskultur, ledarskapet, stöd i arbetet och kompetens har stor betydelse för om vi ska kunna och vilja arbeta till en högre ålder. Vi måste ta större hänsyn till olika förutsättningar och varierande funktionsförmåga och utifrån detta anpassa de åtgärder som gör att arbetslivet blir möjligt och hållbart för allt fler även i högre ålder. Ett hållbart och acceptabelt pensionssystem måste därför utformas utifrån personliga förutsättningar och förhållanden i arbetslivet. Ett hållbart arbetsliv för allt fler i vår åldrande befolkning fordrar att vi samtidigt beaktar faktorer som relaterar till biologisk/kroppslig ålder, mental/kognitiv ålder samt social ålder/livsloppsfas samt de attityder som är kopplade till ålder. Läs och se forskning om äldre i arbetslivet. Kerstin Nilsson, Docent i folkhälsovetenskap epidemiologi, Arbets- och miljömedicin Lunds universitet Boo Johansson, Professor i psykologi, AgeCap - Centrum för åldrande och hälsa, Göteborgs universitet Per-Olof Östergren, Professor Socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet Roland Kadefors, Professor, avdelningen för Sociologi och Arbetsvetenskap Göteborgs universitet Gunnar Aronsson, Professor i arbets- och organisationspsykologi Psykologiska institutionen Stockholms universitet Margareta Torgén, MD PhD, Arbets- och miljömedicin, Inst med vet Uppsala universitet Sten Gellerstedt, adj professor Luleå tekniska universitet Lena Abrahamsson, Professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet Catarina Nordander, Docent överläkare Arbets- och miljömedicin Lunds universitet Kai Österberg, Docent, leg psykolog, universitetslektor Institutionen för psykologi, Avd för neuropsykologi, Lunds universitet Ingmar Skoog, Professor Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, föreståndare för AgeCap - Centrum för åldrande och hälsa, Göteborgs universitet Pia Hovbrandt, Lic universitetslektor arbetsterapi, Lunds universitet Gerd Johansson, Professor Ergonomi och Aerosolteknologi, Institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet Mikael Widell Blomé, Docent Ergonomi och Aerosolteknologi, Institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet Mats Bohgard, Professor i arbetsmiljöteknik LTH, Lunds universitet Stefan Pinzke, Docent Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU Alnarp Mikael Forsman, Professor i ergonomi, IMM - Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet Peter Lundqvist, Professor Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU Alnarp Anna-Lisa Osvalder, Professor i Människa-maskinsystem, Design & Human Factors, Chalmers tekniska högskola och Ergonomi och aerosolteknik, Lunds universitet Inger Arvidsson, Dr.Med.vet. Fysioterapi, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet Peter M. Nilsson, Professor Malmö Kerstin Persson Waye, Professor Arbets- och miljömedicin Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Janicke Andersson, Fil.Dr. i Äldre och åldrande, Lunds universitet Clary Krekula, Docent i sociologi, Karlstads universitet Elisabet Cedersund, Professor i äldre och åldrande, Linköpings universitet Mona Eklund, Senior professor i arbetsterapi och aktivitetsvetenskap, Lunds universitet Bengt Järvholm, Senior professor i yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet Johan Stahre Professor produktionssystem, Chalmers tekniska högskola, ordförande för nationella forsknings- och innovationsrådet inom produktion och sekreterare i svenska Produktionsakademien Elisabeth von Essen Fil.Dr. Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi SLU Alnarp Maria Sjölund, Fil.Dr. Högskolan i Gävle Maria Warne, Fil.Dr. Mittuniversitetet, Östersund. Lars Rylander, Docent Epidemiolog, Arbets- och miljömedicin Lunds universitet Mikael Ottosson, Docent Arbetsvetenskap, Historiska institutionen, Lunds universitet Mikael Stattin, Docent universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet Erika Wall, Docent i sociologi, verksam i rehabiliteringsvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund Anna Rignell-Hydbom, Docent Arbets- och miljömedicin Lunds universitet Kjell Torén, Professor överläkare Arbets- och miljömedicin Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet Susanna Toivanen, Professor i sociologi, inriktning arbetslivsvetenskap, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola Måns Svensson, Docent i rättssociologi Lunds universitet Carita Håkansson, Docent Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet Veronica Lövgren, Fil.Dr. Socialt arbete, Umeå universitet Centrum för funktionshinderforskning Mats Hagberg, Professor Arbets- och miljömedicin Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet Lotta Dellve, Professor Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Kerstin Wentz, Professor Arbets- och miljömedicin Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet Anna Larsson, Forskningsassistent Arbets- och miljömedicin Lunds universitet Ann Bergman, Professor i arbetsvetenskap Handelshögskolan Karlstads universitet Per Lindberg, Docent i arbetshälsovetenskap, Centrum för belastningsskadeforskning Högskolan i Gävle Christofer Rydenfält, Fil. Dr. Ergonomi och Aerosolteknologi, Institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet Kjerstin Stigmar, Med Dr, leg sjukgymnast, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet Gunnar Gillberg, Fil.Dr. universitetslektor Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Maria Albin, Professor överläkare Institutet för miljömedicin Karolinska institutet Lisa Björk, Dr. arbetsvetenskap och utvecklingsledare vid Institutet för stressmedicin i Göteborg Satu Heikkinen, Fil.Dr. i sociologi, Karlstads universitet Åsa Tjulin, Fil.Dr. Mittuniversitetet, Östersund

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?