To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Länken mellan teori och p… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Länken mellan teori och praktik i lärarutbildning

Conference contribution
Authors Eva-Lena Happstadius
Anna Udén
Published in NOFA 6 –Conference. University of Southern Denmark, Odense, 29th - 31st of May.
Publication year 2017
Published at Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies
Language sv
Links https://www.sdu.dk/en/om_sdu/instit...
Keywords Teori och praktik, Lärarutbildning, Verksamhetsförlagd utbildning, Högskoleförlagd utbildning
Subject categories Learning, Didactics

Abstract

Presentationen redogör för ett pågående projektarbete i lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Projektets främsta syfte är att utveckla och förbättra länkningen mellan teori och praktik för studenterna. Förståelsen av begreppen multimodalitet och literacy i grundlärarutbildningens första svenskkurs undersöks. Vad innebär begrepp som multimodalitet och literacy för studenter som precis påbörjat utbildningen till lärare och hur utvecklas deras begreppsförståelse och insikter om hur dessa teoretiska begrepp kan omsättas i praktiken? Bakgrund och syfte Enligt Hegender (2010) saknas en överbryggande länk mellan teori och praktik i lärarutbildningen, vilket både studenter och lärarutbildare vittnar om. Studenter har inte bara svårt att se kopplingar mellan lärande och undervisning, de har också svårt att se värdet av lärandeteorier (Paulin, 2008, Bronäs, 2006). Det här är något lärarutbildare behöver beakta. Dels för studentens egen lärprocess, dels med tanke på de didaktiska utmaningar och val hon eller han kommer att ställas inför som färdig lärare (se t.ex. Selander, 2012, Liberg, 2012). En försvårande omständighet, enligt lärarstudenter, är att de under sin VFU sällan diskuterar verksamheten i teoretiska termer med sin lokala lärarutbildare (Gustavsson, 2008). Kunskapsmålen i lärarutbildningen utmärks av formuleringar som separerar teori och praktik. Enligt Nordänger och Lindqvist (2012) kan dock inte en lärarutbildning delas in i praktiska respektive teoretiska kunskapsområden. Genom att låta studenter bearbeta kursinnehållet både teoretiskt och praktiskt undersöks om gapet mellan verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och högskoleförlagd utbildning (HFU) kan minskas (se Bronäs, 2006). Med hjälp av varierade undervisningsformer där eventuella teoretiska tröskelbegrepp bearbetas på flera sätt får studenterna möjlighet att utveckla förtrogenhet och självförtroende att praktiskt använda de didaktiska verktyg som hör samman med kursens teoretiska innehåll. (Elmgren & Henriksson, 2015). Referenser Bronäs, A. (2006). Mötesplats eller tomrum – Funderingar kring en akademisk professionsutbildning. I A. Bronäs & S. Selander (Red.), Verklighet, verklighet. Teori och praktik i lärarutbildning (s. 119-133). Stockholm: Nordstedts. Elmgren, M & Henriksson, A-S. (2016). (3:e uppl) Universitetspedagogik. Lund: Studentlitteratur Gustavsson, S. (2008). Motstånd och mening. Innebörd i blivande lärares seminariesamtal. Göteborg: Göteborgs universitet. Hegender, H. (2010). Mellan akademi och profession – Hur lärarkunskap formuleras och bedöms i verksamhetsförlagd lärarutbildning. Linköping: LiU Press. Liberg, C (2012). Den didaktiska reliefen – att vara lärare. I Lundgren, U.P, Säljö, R & Liberg (red.). Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. Stockholm: Natur & Kultur Nordänger, U K, Lindqvist, P (2012). Att skärpa den praktiska blicken – Handledares erfarenheter försök att stärka kvalitet i VFU. I Utbildning och lärande. Tema: Utmaningar och perspektiv på verksamhetsförlagt lärande nr 1/2012. Skövde: Högskolan i Skövde. Institutionen för kommunikation och information. Paulin, A. (2008). Första tiden i yrket- från student till lärare. I Nordheden, I. & Paulin, A.(red.) Att äga språk Språkdidaktikens möjligheter. Stockholm: Stockholms universitets

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?