To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Könsstereotypers inflytan… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Könsstereotypers inflytande på bedömningar av arbetsförmåga hos smärtpatienter.

Conference contribution
Authors Emma Bäck
Marie Gustafsson Sendén
Stina Melander
Hanna Bäck
Published in Forum för arbetslivsforskning conference. Alnarp: 13-15 Juni
Publication year 2017
Published at Department of Psychology
Language en
Links falf2017.se/
falf2017.se/program/program-och-abs...
Subject categories Psychology (excluding Applied Psychology)

Abstract

Den aktuella studien syftar till att klargöra sambandet mellan sjukfrånvaro för smärtproblem och könsstereotyper. Smärta är en av de vanligaste orsakerna till frånvaro från arbetet och mer än 20% av svenska arbetstagare lider av smärta vid något tillfälle under sin livstid. Det är emel- lertid vanligare att kvinnor uppger att de har en smärtproblematik och de är oftare frånvarande från arbetet och under längre perioder jämfört med män. Orsakerna till dessa könsskillnader har dels förklarats med biologiska skillnader, som t ex hormonella skillnader, men könsstereo- typer antas också ha betydelse. Tidigare forskning har visat att stereotypen för kvinnlighet är förknippad med känslighet, hemmet och ansvar för familj. Den manliga stereotypen å andra sidan är förknippad med att vara familjeförsörjare som är stark och okänslig. I relation till smärta och sjukskrivningar kan dessa stereotyper påverka på två sätt. Stereotyperna kan leda till att det är enklare att sjukskriva en kvinna eftersom hon antas ha ett större ansvar och fler uppgifter att utföra i hemmet, medan mannen antas behöva arbetet i större utsträckning för att försörja familjen. Den manliga stereotypen att vara stark och okänslig gör det också svårare för män att erkänna smärta vilket kan göra att de söker hjälp i mindre utsträckning. Vidare visar tidigare studier emellertid att manliga patienter bemöts mer seriöst än kvinnliga. Målet med den aktuella studien var att undersöka om kvinnliga och manliga patienter med smärtproblem bedöms olika vad gäller arbetsförmåga, trovärdighet och vilken roll hushållsarbete spelar för bedömningar av arbetsförmåga. För att kunna kontrollera för stereotypers inflytande på beslut genomfördes en vinjettstudie. Deltagarna läste en beskrivning av en smärtpatient där patientens medicinska historia togs upp. I två olika versioner av beskrivningen förmedlades patientens kön genom ett traditionellt kvinnligt eller manligt förnamn (Karin/Mats). Förutom skillnaden i namn var all annan information den samma, och texten utformades noggrant för att undvika andra referenser till genus. Efter beskrivningen fick deltagarna svara på frågor om patientens framtida arbetsförmåga, trovärdighet och hur mycket hushållsarbete de trodde att patienten utförde. Undersökningen genomfördes bland 134 läkarstudenter (kvinnor 44%; män = 54%, ingen information = 2%) vid universitetssjukhuset i Lund. Svaren analyserades med medelvär- desjämförelser och regression där arbetsförmåga var den beroende variabeln. Resultaten visade att läkarstudenternas bedömningar påverkades av patientens kön. Kvinnor och män bedömdes ha samma arbetsförmåga, men män ansågs mer trovärdiga i bedömningar av sin egen förmåga, medan kvinnor förväntades göra mer i hemmet. Dessutom visade det sig att kvinnors hemar- bete bidrog till bedömningen av arbetsförmågan, på så sätt att kvinnor som gjorde mer hemma, bedömdes ha högre arbetsförmåga än kvinnor som antogs göra mindre hemma. Detta betyder att kvinnor som uppfyller den kvinnliga stereotypen bedöms ha ett mer positivt utfall, trots att det ökade hushållsarbetet rent fysiskt borde ha en negativ effekt på smärtpatienters reha- bilitering. Eftersom fallbeskrivningarna var identiska betyder det att könsstereotyper påverkar bedömningar av smärtpatienter på ett sätt som både är riskabelt för den enskilda individen men som också riskerar att förstärka könsstereotyper.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?