To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Landskapsperspektiv och f… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Landskapsperspektiv och fysisk planering – hur hänger det ihop?

Magazine article
Authors Marie Stenseke
Published in Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift
Volume 156
Issue 4
Pages 11-13
ISSN 0023-5350
Publication year 2017
Published at Department of Economy and Society, Unit for Human Geography
Department of Economy and Society
Pages 11-13
Language sv
Links www.ksla.se/publikationer/kslat/ksl...
Keywords landskap; helhetsperspektiv; hållbar utveckling, planering
Subject categories Human Geography

Abstract

Helhetssyn och helhetsperspektiv är återkommande begrepp i de senaste årens offentliga utredningar med bäring på fysisk planering och den framtida användningen av mark och vatten. Det som avses skulle också kunna formuleras som ett landskapsperspektiv. Ett landskapsperspektiv innefattar alla fysiska komponenter och processer som där förekommer – naturgivna och fasta likaväl som människoskapade och rörliga, liksom immateriella komponenter som områdesregler, värderingar, minnen och sociala relationer. Olika intressen och önskemål om hur hela eller delar av området skall nyttjas konfronterar varandra och möts i synergier eller konflikter. Till sammanhanget hör också faktorer som oavsiktligt influerar vad som sker. Landskapet kan därmed förstås som en ständigt pågående process, något som kontinuerligt förändras genom samspelet mellan dess olika komponenter. Fysisk planering handlar I detta perspektiv om (försök till) samhällelig styrning av mark- och vattenanvändningen i önskvärd riktning. Som framgår är landskapet mycket komplext, vilket gör att det uppfattas på olika sätt beroende på i skala, förförståelse, avsikter med mera. Följaktligen upplever och förstår vi ett stycke landskap på olika sätt, något som blir tydligt i den Europeiska landskapskonventionens definition av ’landskap’: ett område sådant som det uppfattas av människor. Att anlägga ett landskapsperspektiv i fysisk planering innebär att utgå från komplexiteten, och att som demokratisk konsekvens av detta ge möjlighet för olika aktörer och intressenter att uttrycka sina bilder, sina önskemål och delta i diskussionen om hur ett område skall te sig i framtiden. Det som beskrivits överensstämmer ganska väl med vad den översiktliga planeringen på kommunal nivå handlar om. På regional och nationell nivå saknas emellertid i stort sett någon uppdaterad motsvarighet till detta, med undantag för det pågående arbetet med havsplaner. Den fysiska planeringen bedrivs istället i hög grad sektorsvis på högre nivåer, vilket komplicerar också kommunernas planering. En utmaning är också den tilltagande juridiferingen i styrningen av mark- och vattenanvändningen, eftersom juridiken är utformad för att hantera enskilda intressesfärer, och svårligen kan hantera avvägningar mellan olika samhällsintressen.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?