To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Praxisteori i kölvattnet … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Praxisteori i kölvattnet av breddad rekrytering – scaffoldingmodell som stöd för att förstå sambandet mellan teoretiska perspektiv och praktisk verksamhet

Conference contribution
Authors Margaretha Häggström
Anna Udén
Published in NATIONELL KONFERENS I PEDAGOGISKT ARBETE, Göteborgs universitet, 14-15 aug 2017
Publication year 2017
Published at Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies
Language sv
Links uf.gu.se/digitalAssets/1648/1648730...
Keywords Breddad rekrytering, inkludering, lärarutbildning, scaffoldingmodell, högskolepedagogik
Subject categories Pedagogical Work, Learning, Educational Sciences

Abstract

Syfte/mål: Att utgöra ett diskussionsinlägg kring den breddade rekryteringen och de behov av utvecklad inkluderande undervisning som uppstår som en följd därav. Yttermera avser vi att presentera en scaffoldingmodell som kan utgöra ett medierande verktyg för studenten i förståelsen av hur teori och praktik kan tänkas kopplas samman. Frågeställning: • Vad kan vi göra för att möta alla våra studenter i kölvattnet av en breddad rekrytering? • Hur kan teoretisk kunskap kopplas till praktisk verksamhet och vice versa så att denna koppling tydliggörs? • Hur kan vi tillgodose studenters behov av tydlighet och delaktighet? Metod: Scaffoldingmodellen är framtagen utifrån en teoretisk bas. Två pilotstudier har genomförts. En via enkätundersökning i en studentgrupp bestående av ca 60 studenter, en genom närläsning av studenternas examensarbeten som bestod av vetenskaplig poster. Teoretisk inramning: Består av scaffolding theory med grund i Bruners teorier om stöttning, vilken har stark korrelation till sociokulturella teorier och begreppet zone of proximal development. Vikten av struktur, återvändande till tidigare inhämtad kunskap och interaktion är centralt. Förväntade slutsatser: Aktivt användande av scaffoldingmodellen i undervisning ökar studentens möjlighet att koppla samman teori och praktik. Modellen är vårt bidrag att stötta och inkludera studenter och tillgodose deras behov av tydlighet och delaktighet. Relevans för pedagogiskt arbete: Relevansen är tvåfaldig. Dels för utveckling av högskolepedagogiskt arbete, dels i förlängning för det pedagogiska arbete lärarstudenter kommer att utföra under VFU och som blivande lärare. Referenser Bruner, Jerome (2002). Kulturens väv. Utbildning i kulturpsykologisk belysning. Göteborg: Daidalos. Bruner, Jerome (1996). The Culture of Education. Harvard University Press. Elmgren, M & Henriksson, A (2013). Universitetspedagogik. Lund: Studentlitteratur. Emanuelsson, I (2004). Integrering/inkludering i svensk skola. I Tøssebro, J (red.), Integrering och inkludering. Lund: Studentlitteratur. Eriksson, A (2009). Om teori och praktik i lärarutbildning. En etnografisk och diskursanalytisk studie. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. Paulin, A. (2008). Första tiden i yrket- från student till lärare. I Nordheden, I. & Paulin, A.(red.) Att äga språk Språkdidaktikens möjligheter. Stockholm: Stockholms universitets förlag. Pettersen, R.C (2008). Kvalitetslärande i högre utbildning. Introduktion till problem- och praktikbaserad didaktik. Lund: Studentlitteratur. Puntambekar, Sadhana & Hübscher, Roland (2005). Tools for Scaffolding Students in a Complex Learning Environment: What Have We Gained and What Have We Missed? Educational Psychologist, 40(1), s.1–12. Simons, Krista D. & Klein, James D. (2007). The impact of scaffolding and student achievment levels in a problem-based learning environment. Instructional Science, 35, s. 41–72. Säljö, R (2000). Lärande i praktiken- ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts. Säljö, R (2011). Det är skillnad på en teori och ett perspektiv. I Pedagogiska magasinet. http://pedagogiskamagasinet.se/det-ar-skillnad-pa-en-teori-och-ett-perspektiv/ Tegemark, M (2013). Lärarstudenter: Ge oss mer metodik. I Lärarnas tidning. http://lararnastidning.se/lararstudenter-ge-oss-mer-metodik/

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?