To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Scaffolding till stöd för… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Scaffolding till stöd för lärarstudenters förståelse av relationen mellan teori och praktik

Conference contribution
Authors Anna Udén
Margaretha Häggström
Published in NU2016 Högskolan i samhället - Samhället i Högskolan
Publication year 2016
Published at Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies
Language sv
Keywords Scaffolding, teori och praktik, metod och undervisningsteknik
Subject categories Educational Sciences, Learning

Abstract

I syfte att stödja lärarstudenters förståelse för hur den högskoleförlagda utbildningen (HFU) och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) bildar en helhet har vi skapat en scaffoldingmodell. Modellen är en bild över fyra centrala aspekter av innehållet i teori såväl som i praktik. De fyra aspekterna är: övergripande teori, specifik teori, metod och teknik. Den ökade akademiseringen av lärarutbildningen har inneburit en omställning från en mer praktik- och undervisningsnära utbildning till en mer teoretisk. Det märks både på utbildningens innehåll och på minskat antal timmar för praktik ute i skolverksamheten. För studenten är kopplingen mellan de teoretiska studierna och erfarenheter från klassrumspraktiken inte med nödvändighet tydlig och lätt att förstå. Det kan till och med ibland vara svårt att se nyttan av pedagogiska teorier, och att se skillnad på det övergripande pedagogiska teorier eller snarare teoribildningar och de mer smala ämnesdidaktiska teorierna. Vi har sett att studenter behöver stöttning för att själva så småningom kunna göra kopplingar mellan HFU och VFU. De behöver vidare stöttning för att utveckla förståelse för olika typer av teorier, teoretiska perspektiv och beprövad erfarenhet, och hur de i sig kan utgöra stöd i arbetet med att planera, iscensätta och analysera egna lektioner. Genom vår scaffoldingmodell får studenten en möjlighet att se hur förhållandet mellan övergripande pedagogiska teorier, metod för undervisning, undervisningstekniker och specifik teori och beprövad erfarenhet kan förstås. I vår poster presenteras modellen och de begrepp den består av samt ett konkret exempel på hur modellen kan användas i ett konkret exempel. Vi diskuterar också modellens potential som medierande verktyg. Modellen bygger på scaffolding theory (Wood, Bruner & Ross, 1976) och på sociokulturella teorier (Vygotskij, 1978, Säljö, 2000).

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?