To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Test av ett datoriserat u… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Test av ett datoriserat uppmärksamhetstest: Påverkar språket resultaten? En jämförelse av amerikansk originalversion och svensk version av IVA+

Report
Authors Sara Thomée
Adnan Noor
Christina Ahlstrand
Linda Åhlström
Mats Hagberg
ISBN 978-91-7876-149-4
Publisher Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Place of publication Göteborg
Publication year 2014
Published at Institute of Medicine, School of Public Health and Community Medicine
Institute of Health and Care Sciences
Language sv
Links https://www2.sahlgrenska.se/upload/...
Subject categories Other Medical Sciences not elsewhere specified, Environmental Health and Occupational Health, Psychology

Abstract

IVA+Plus Inte grated Visual and Auditory Continuous Performance Test (IVA+) är ett amerikanskt dator iserat test som mäter auditiv och visuell uppmärksamhet. I samband med forskningsprojektet GODA testades försökspersoner och deras kontroller med ett IVA+ som anpassats till svenska. Preliminära resultat i studien tydde på en snedfördelning mellan auditiva och visuella delskalor. En studie genomfördes därför med syfte att jämföra den amerikanska originalversionen och den svenska anpassade versionen. Tjugosju personer i åldrarna 18 - 60 år testades med IVA+ två gånger med 7 - 20 dagars mellanrum (mv 8,08), ena gången med den amerikanska originalversionen och andra gången med den svenska versionen. Hälften började med den amerikanska och hälften med den svenska versionen. De två språkversionerna skiljde sig åt genom att auditiv responstid var något snabbare i d en svenska versionen (33 ms). Desto större skillnader framkom dock mellan auditiv och visuell responstid inom både den amerikanska och den svenska versionen av IVA+. Auditiv responstid var i båda språkversionerna mer än 1 standardavvikelse bättre än det no rmerade genomsnittet, medan visuell responstid låg nära förväntat värde. Skillnader framkom också i ytterligare några subskalor. Det visade sig i kontakt med testförlaget BrainTrain Inc, att det varit känt sedan 2011 att den svenska ljudfilen var något sna bb och att detta hade korrigerats för i senare versioner av testet. Genom att lägga till 31 ms till de auditiva responserna i vårt dataset kunde skillnaderna mellan språkversionerna jämnas ut. Oavsett detta, tycks både originalversionen och den anpassade s venska versionen av IVA+ ha innehållit ett systematiskt fel som ger ett bättre än förväntat resultat avseende auditiv snabbhet vid våra datainsamlingar. Bl a testledareffekt och selektionsbias diskuteras som tänkbara förklaringar till resultaten. Mest sann olikt är dock att något i tekniken påverkar resultaten, t ex genom en felklockning av stimuli och/eller respons. Detta gör att de standardiserade normerna knappast kan tillämpas på den insamlade datan. På grund av osäkerheten i vad felet består krävs stor försiktighet även vid framtida datainsamling och särskilt vid klinisk tillämpning av testresultaten. I forskningsstudier bör det vara mindre problematiskt så länge testningarna används för att jämföra grupper eller för att göra för - och eftermätningar för att t ex utvärdera en intervention, dvs där resultaten kan vara oberoende av normeringen. Det är dock troligtvis viktigt att samma hård - och mjukvara används till samtliga testningar.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?