To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Fördelning eller förförde… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Fördelning eller förfördelning? Forskningsfinansiering, jämställdhet och genus - en forskningsöversikt

Report
Authors Fredrik Bondestam
Louise Grip
ISBN 978-91-980802-4-7
Publisher Nationella sekretariatet för genusforskning
Place of publication Göteborg
Publication year 2015
Published at Swedish Secretariat for Gender Research
Language sv
Links www.genus.se/wp-content/uploads/pub...
Keywords Jämställdhet, genus, forskning, finansiering, villkor, akademin, forskningsöversikt
Subject categories Educational Sciences, Sociology

Abstract

Rapporten är en översikt över svensk, nordisk och internationell forskning om jämställdhet, genus och forskningsberedning. I fokus står forskningsfinansiella organisationer och de beredningsprocesser som leder fram till beslut om fördelning av anslag. Forskning om fördelningsutfall, kollegial bedömning, beredningsgrupper, ansökningsbeteende, jäv, nepotism, med mera, sammanfattas, problematiseras och diskuteras med såväl ojämställdhet som ojämlikhet i blickfånget. Upprinnelsen till forskningsöversikten är ett identifierat behov av systematisk, forskningsbaserad kunskap om hur kön görs i forskningsberedning. Det finns en väv av forskningspolitiska, högskolepolitiska och jämställdhetspolitiska frågor som söker svar i empirisk och teoridriven forskning. Särskilt gäller det problem och utmaningar kopplade till frågor om, och i så fall hur, forskningsfinansiella system skapar, upprätthåller och utmanar ojämställdhet och ojämlikhet. Är ett jämnt fördelningsutfall detsamma som ett jämställt fördelningsutfall? Hur görs kön och vetenskaplig kvalitet vid kollegial bedömning? Erhåller genusforskning, och andra tvärvetenskapliga och kritiska perspektiv, anslag för forskning i likvärdig utsträckning som annan forskning? Vilka konsekvenser får akademins ojämställda och ojämlika villkor för hur forskningsfinansiella organisationer bereder och bedömer ansökningar om forskningsanslag? Samtliga dessa frågor, behov och utmaningar berörs i en uppsättning självständiga kapitel vilka var för sig rymmer fördjupning och analys av särskilda aspekter och sammantagna ger en unik bild av ett helt forskningsfält och dess kunskapsmassa. Forskningsöversikten baseras på en systematisk litteraturgenomgång av samtlig svensk, nordisk och internationell forskning inom ett specifikt forskningsfält. Det avgränsas av en rad olika kriterier frammejslade i en omfattande sökprocess; publicerad och av forskare producerad kunskap, med fokus på kön, genus, jämställdhet eller jämlikhet, samt med ambitionen att analysera villkor för, och genomförande och effekter av, beredningsprocesser vid forskningsfinansiering. Totalt diskuteras och analyseras 118 publikationer selekterade från ett material på mer än 2 000 poster. En rad angelägna, övergripande slutsatser följer av analyser av forskningsfältet som helhet i rapporten. Dessa är främst: • Fördelningsutfall En majoritet av alla studier av fördelningsutfall i forskningsfältet visar att kvinnor förfördelas av forskningsfinansiella organisationer. Det finns inga entydiga svar till varför så sker. Den analytiska slutsatsen i rapporten är övergripande att nuvarande praxis i forskningsfinansiella organisationer tenderar att skapa och upprätthålla ojämställda och ojämlika villkor för forskning i brist på kunskap och forskningspolitiska ambitioner. • Kollegial bedömning Forskningsfältets resultat visar att kön får betydelse för hur vetenskaplig kvalitet görs genom en rad olika forskningsfinansiella praktiker. Epistemologiska utgångspunkter, ämnesdiscipliner, organisering av beredningsprocesser, fysiska rum och beroenderelationer, med mera innebär dessutom att detta ”görande” får vitt skilda konsekvenser för fördelningsutfall, pluralism, kritisk och tvärvetenskaplig forskning, och andra samtida, forskningspolitiska utmaningar. Kollegial bedömning är en kollektivt eftersträvansvärd, men samtidigt ojämställd och ojämlik, process för att uppnå kvalitet i forskning. Analysen av forskningsfältets antaganden och slutsatser i denna del visar att vetenskaplig kvalitet och jämställdhet är varandras förutsättningar, samt att ”kollegial” och ”bedömning” är begrepp som styrs mer av för-givet-tagna och normerande förståelser än problematiserande och nyskapande förhållningssätt. • Rekommendationer En uppsättning rekommendationer för framtida beredningsprocesser och ny forskning sammanställs konkret i ett av rapportens kapitel. Övergripande visar denna genomgång att forskningsfältet, och därmed det kunskapsunderlag som forskningspolitiska initiativ direkt och indirekt vilar på, framför allt saknar teoridriven analys, ett genusvetenskapligt perspektiv och tillgång till relevant material för att nå kunskap om hur beredningsprocesser skapar och upprätthåller ojämställdhet och ojämlikhet. Denna tydliga brist på förutsättningar att skapa relevanta kunskaper bör åtgärdas med forskningspolitiskt ansvarstagande i form av direktiv för tillgängliggörande av underlag för forskning och ett finansiellt säkerställande av att kvalitetsmässigt relevant forskning möjliggörs.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?