To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Panta rei - om miljökvali… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Panta rei - om miljökvalitetskrav och miljökvalitetsnormer

Book
Authors Christina Olsen-Lundh
ISBN 978-91-982291-1-0
Publisher University of Gothenburg
Place of publication Göteborg
Publication year 2016
Published at Department of Law
Centre for European Research (CERGU)
Language sv
Keywords Miljökvalitetsnormer, miljökvalitet,
Subject categories Environmental law

Abstract

Panta rei – om miljökvalitetskrav och miljökvalitetsnormer handlar om de rättsliga krav som ställs på miljökvalitet avseende luft, vatten, havsmiljö och omgivningsbuller. Boken syftar till att ge en översiktlig och samlad bild av det svenska systemet för miljökvalitetsnormer som meddelats med stöd av 5 kap. miljöbalken. Utfärdandet av dessa miljökvalitetsnormer bygger i stor utsträckning på unionsrättsliga skyldigheter. Analyserna i denna bok utgår därför från de krav som EU-rätten ställer på medlemsstaterna. Boken består av sex delar. Den första delen innehåller en översiktlig genomgång av grundläggande EU-rätt avseende reglering av miljökvalitet. De följande delarna behandlar luft, vatten, havsmiljö och buller. I bokens sista del sammanfattar och diskuterar författaren de behandlade miljökvalitetsnormerna utifrån de slutsatser som dragits i tidigare delar. Boken är ett resultat av ett delprojekt inom forskningsprogrammet SPEQS, a Systems Perspective on Environmental Quality Standards, som syftat till att undersöka hur systemet för miljökvalitetsnormer är uppbyggt och hur det uppfattas av olika intressenter. Forskningsprogrammet har koordinerats av Havsmiljöinstitutet och finansierats av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?