To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Omställning i detaljhande… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Omställning i detaljhandeln

Report
Authors Rebecka Arman
Ola Bergström
Nanna Gillberg
ISBN 978-91-86508-29-6
Publisher Handelns Utvecklingsråd
Place of publication Stockholm
Publication year 2015
Published at Centre for Retailing
Gothenburg Research Institute (GRI)
Department of Business Administration, Management & Organisation
Centre for Global Human Resource Management
Language sv
Links handelsradet.se/wp-content/uploads/...
Keywords Omställning, HR, bemanningsstrategier, uppsägning, nedläggning, detaljhandeln, svenska modellen
Subject categories Business Administration

Abstract

Detaljhandeln genomgår liksom andra branscher en omfattande strukturomvandling. I den här rapporten redovisas resultaten från en studie av omställning i detaljhandeln som finansierats av Handelns Utvecklingsråd. Studiens övergripande syfte är att bidra med ökad kunskap om och förståelse för konsekvenserna av strukturomvandling i detaljhandeln, genom fallstudier av hur omställning går till i ett antal detaljhandelsföretag. Omställning kan definieras som de olika metoder och arbetssätt som finns tillgängliga för att anpassa och förändra verksamheter i förhållande till strukturella förändringar. Strukturomvandling är en ständigt pågående process och det är både en förutsättning för och en följd av ekonomisk tillväxt. I Sverige har arbetsmarknadens parter utvecklat ett stödsystem för att understödja omstruktureringar i svenska företag genom att framför allt erbjuda stöd till uppsagda så att de enklare kan hitta en ny anställning. På så sätt reduceras konsekvenserna för den enskilda individen. Tanken är att uppsagdas kompetens kan tas tillvara i andra företag, samtidigt som förutsättningarna för den kvarvarande personalen förstärks. Olönsamma verksamheter rationaliseras eller läggs ned. Motsvarande omställningsstöd finns tillgängligt för medarbetare inom detaljhandeln. För att undersöka hur omställning går till i detaljhandeln och vilka konsekvenser det får för företag och medarbetare, har vi genomfört intervjuer i ett urval av 17 företag i detaljhandeln som genomfört uppsägningar som en följd av förändringar under de senaste fyra åren. I den första delrapporten, Omställningskompetens i detaljhandeln – Företagens erfarenheter av uppsägningar, från studien rapporterade vi resultaten från intervjuer med enbart företagsrepresentanter. I denna rapport ingår också resultat från intervjuer med arbetstagare och deras fackliga representanter, vilket ger en mer komplett bild. Vi har också genomfört fördjupade fallstudier i två företag för att undersöka och belysa hur strukturomvandling i detaljhandeln gestaltar sig på arbetsplatsnivån. I fallstudierna dominerar medarbetar- och butikschefsperspektivet. Studiens resultat visar att strukturomvandling i den svenska detaljhandeln följer ett tydligt mönster. Det finns en trend mot att stora företag och stora butiker har en allt större del av detaljhandeln. Denna strukturomvandling sker dels genom nedläggning och stängning av butiker och omplacering av personal till butiker och arbetsplatser med andra anställningsvillkor, dels genom uppsägning av medarbetare som sedan får söka sina ”gamla” tjänster på nytt med nya arbetsvillkor, ofta med lägre sysselsättningsgrad. I båda dessa omställningstyper ger arbetsgivaren uppsagda medarbetare möjligheten att fortsätta sin anställning fast med andra anställningsvillkor, ofta med en omställning till deltid. De som inte väljer att arbeta under de nya villkoren erbjuds stöd för att söka en ny anställning på annat håll. Det innebär en strukturell förändring mot mer ”flexibla” bemanningsstrategier med mer deltidsarbete. 5 Studien avslutas med en diskussion om hur förutsättningarna för att hantera strukturomvandling inom detaljhandeln skiljer sig från andra branscher och sektorer. Kan detaljhandelns omvandling ses som ett exempel på de omställningsmetoder som vanligtvis förknippas med den svenska modellen? Vilka konsekvenser får det för arbetsmarknaden och samhället i övrigt? Studiens resultat kan alltså ligga till grund för en diskussion om omställningsstödets relevans och utformning i detaljhandeln.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?