To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Metod, teknik och teori –… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Metod, teknik och teori – En scaffoldingmodell för att stödja studenters lärande

Conference contribution
Authors Margaretha Häggström
Anna Udén
Published in HÖGSKOLEPEDAGOGISK KONFERENS Pedagogen 22 oktober 2015 Göteborg
Publication year 2015
Published at Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies
Language sv
Links pil.gu.se/digitalAssets/1547/154713...
Keywords Scaffolding, Metod, teori och praktik, HFU, VFU
Subject categories Educational Sciences, Didactics, Learning

Abstract

I egenskap av lärarutbildare och i mötet med våra lärarstudenter, både i undervisning, samtal och i studenters texter ser vi svårigheter för studenter att sammankoppla övergripande teorier med undervisningsmetoder, undervisningstekniker och konsekvenser av olika undervisningssituationer. Med avsikt att tydligare undervisa så att studenter utvecklar en förståelse för teoriers funktioner gentemot det praktiska lärararbetet har vi utformat ett stödjande verktyg i form av en scaffoldingmodell, där vi reder ut begreppen metod, teknik och teori. Syfte och frågeställning Syftet med vår presentation är att diskutera hur vi som undervisar i professionsutbildningar kan bli bättre på att överbrygga gapet mellan teori och praktik, som många studenter upplever under sin utbildning. •Hur kan teoretisk kunskap kopplas till den praktiska verksamheten och vice versa så att denna koppling tydliggörs för studenter? Akademiseringen av lärarutbildningen har ökat avsevärt och tonvikten ligger mer på teori, snarare än praktik. För studenten kan kopplingen mellan de teoretiska studierna och den praktiska erfarenheten vara svårfångad och oklar och det kan vara svårt att transformera teoretisk kunskap till praktisk undervisning. Trots att lärarutbildningen är en professionsutbildning har metodik länge ansetts som ett tabubelagt kunskapsområde (Danelius, 2010). Den verksamme läraren behöver stor kunskap om just metodik för att kunna designa och iscensätta undervisning så att ett lärande kan ske på bästa sätt för den enskilde eleven. Således är den ofta återkommande frågan från studenter: ”Hur gör man då?” relevant. I avsaknad av metodkunskap blir kopplingen teori och praktik svår för studenten. Som undervisande lärare begär vi å ena sidan, i kursuppgifter och examinationer, att studenten ska använda och redogöra för didaktiska frågor, men undervisar å andra sidan sällan om metoder och hur de kan kopplas till teori. Vi menar att studenten behöver stöttning för att utveckla förståelse för hur praktik och teori länkas i förhållande till det praktiska klassrumsarbetet. Under föreliggande föredragning presenterar vi vår scaffoldingmodell och beskriver förhållandet mellan övergripande lärteori, metod, teknik och specifik teori. Därefter ges ett exempel från lärarutbildningen i Göteborg där modellen använts i kursen Språk som kommunikativ resurs . Slutligen diskuteras modellens potential som medierande verktyg. Användningsområdet modellen är inom professionsutbildningar i allmänhet, och lärarutbildningen i synnerhet. Modellen bygger på scaffolding theory (Wood, Bruner & Ross, 1976) och sociokulturella teorier (Vygotskij, 1978, Säljö, 200

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?