To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Ozonmätnätet i södra Sver… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Ozonmätnätet i södra Sverige. Marknära ozon i bakgrundsmiljö i södra Sverige med beaktande av variationen i landskapet –

Report
Authors Gunilla Pihl Karlsson
Helena Danielsson
Per Erik Karlsson
Håkan Pleijel
Place of publication Göteborg
Publication year 2015
Published at Department of Biological and Environmental Sciences
Language sv
Links ozonmatnatet.ivl.se/download/18.41b...
Keywords ozon, temperatur, landskap, AOT40, södra SVerige
Subject categories Environmental Sciences, Meteorology and Atmospheric Sciences

Abstract

I enlighet med direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa ställs krav på att halter av marknära ozon ska övervakas. Sverige uppfyller i dagsläget inte kraven i EU-direktivet. Mätningar inom ”Ozonmätnätet i södra Sverige” genomförs med syfte att ge en förbättrad regional uppskattning av i vilka områden som det sker ett överskridande av de ozonindex som beskriver inverkan av ozon på växtligheten (AOT40). Förutom regional information om överskridanden av ozonbelastningen bidrar även ”Ozonmätnätet i södra Sverige” till den nationella ozonövervakningen. Ozonövervakningen inom ”Ozonmätnätet i södra Sverige” startades 2009 av IVL Svenska Miljöinstitutet, i samarbete med Göteborgs universitet, på uppdrag av Länsstyrelserna i Skåne, Halland, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Jönköping, Västra Götaland samt Östergötland län och Luftvårdsförbunden i Blekinge och Västmanlands län. Programmet baseras på en metodik att uppskatta ozonindex utifrån ozonmätningar med diffusionsprovtagare på månadsbasis samt utifrån temperaturmätningar på timbasis. Temperaturmätningarna ger ett mått på skillnader i luftens stabilitet under dygnet vilket i sin tur ger ett mått på variationen i ozonhalter under dygnet. Resultaten från mätningarna resulterar i skattningar av AOT40 med en relativt hög tillförlitlighet. Ett mätår omfattar perioden 1 mars till 30 september. Förekomsten av ozon i landsbygdsmiljön är en regional fråga men beror av utsläpp av ozonbildande ämnen på lokal, nationell och global nivå. Områden i södra Sverige påverkas i huvudsak av att förorenade luftmassor, med ursprung från olika delar av Europa, transporteras in över landet och ger upphov till ozonbildning där förekommande halter även beror på topografi (höglänt eller låglänt) samt avstånd från havet. Tillsammans påverkar dessa regionala förutsättningar ozonförekomsten vilket ligger till grund för att dela upp södra Sverige i fem olika geografiska zoner, baserat främst på geografisk position i nord-sydlig och öst-västlig riktning samt tre lokaltyper (höglänta, kustnära eller låglänta) inom zonerna. Ozonhalterna vid olika närliggande platser kan skilja sig åt relativt mycket.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?