To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Om förändrat liv och lära… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Om förändrat liv och lärande vid nedsatt syn: livsberättelser med grund i människors livsvärld

Conference paper
Authors Inger Berndtsson
Published in Med livsberättelser som forskningsansats. En rapport från den 6.e livsberättelsekonferensen i Karlstad
Pages 126-137
ISBN 978-91-7063-619-6
ISSN 1403-8099
Publication year 2015
Published at Department of Education and Special Education
Pages 126-137
Language sv
Links www.diva-portal.org/smash/get/diva2...
Subject categories Pedagogy

Abstract

Livsberättelser används inom olika forskningstraditioner. Det här bidraget presenterar användningen av livsberättelser inom den fenomenologiska traditionen, mer precist inom livsvärldsfenomenologin. I texten ges exempel på hur livsberättelser lyfter fram personers levda erfarenheter vid perceptuell nedsättning av den egna kroppen. För att visa hur livsberättelser kan användas inom livsvärldsfenomenologisk pedagogisk eller specialpedagogisk forskning presenteras resultat från två genomförda studier, båda med fokus på att undersöka hur livet förändras i samband med synnedsättning eller blindhet och hur man lär sig hantera sin nya livssituation. De resultat som presenteras exemplifierar hur livsberättelser kan användas för att fördjupa förståelsen av människors livsvärld, hur synnedsättning eller blindhet kan förstås som ett brott i en människas liv och hur lärandet kan ses som det som möjliggör aktivitet och delaktighet i en ny värld. Sammanfattningsvis erbjuder fenomenologiska livsvärldsteorier en relevant och gedigen grund för studier av livsberättelser.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?