To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Svensk praxis och bedömni… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Svensk praxis och bedömningskriterier kring pedagogisk skicklighet – i internationell och kritisk belysning

Conference contribution
Authors Annika Bergviken Rensfeldt
Ingrid Toshach Gustafsson
Published in NU2014, October 8-10, Umeå, Sweden.
Publication year 2014
Published at Department of Education, Communication and Learning
Language sv
Keywords högskola, pedagogisk skicklighet, pedagogisk excellens, kritisk analys
Subject categories Pedagogy

Abstract

Frågan om hur pedagogisk skicklighet, pedagogisk excellens och liknande, ska följas upp, har blivit en prioriterad uppgift inom högskolevärlden på senare år. I takt med att resultat- och prestationskrav ökat både för utbildning och forskning, så ska pedagogisk skicklighet också svara mot fler syften och behov (Teichler, 2003). På det sättet kan man hävda att definitionerna kring pedagogisk skicklighet inte är enkelt bestämbara eftersom högskolevärlden förändras och prioriterar olika. Samtidigt har det utvecklas en väletablerad praxis kring bedömningskriterier och stödaktiviteter som idag växer och omfattar alltfler resurser och verksamheter (Macfarlane, 2011). Inte minst spelar orienteringen Scholarship of Teaching and Learning roll för denna etablering. Syftet med denna workshop är att jämföra och diskutera svenska lärosätens kriterier för bedömning av pedagogisk skicklighet genom att ställa dem mot internationell forskning. Jämförelsen ska aktualisera vad som blivit praxis i svenskt sammanhang, och granska hur den relaterar till forskningsfältet. Workshopen ska också ägna intresse åt hur högskolepedagogiska verksamheter tar tillvara och kan forskningsförankra sin egen verksamhet. Främst vänder sig workshopen till verksamma inom högskolepedagogiska verksamheter, pedagogiskt sakkunniga, och lärare. Frågan om pedagogisk skicklighet och pedagogisk excellens diskuteras på basis av tre typer av resurser; 1) resultaten av en egen kunskapsinventering kring den internationella forskningen kring teaching excellence, 2) en kartläggning över svenska lärosätens kriterier för bedömning av pedagogisk skicklighet (PIL/Ryegård, 2013, bilaga 2, 16 sidor), samt 3), workshopdeltagarnas egna erfarenheter av praxis inom området. Workshopen består av tre delar; en kortare presentation av kunskapsinventeringen (inklusive ramverk och frågor för gruppdiskussionen), därefter gruppdiskussioner där de svenska bedömningskriterierna jämförs, också relativt kunskapsinventeringen, samt en gemensam diskussion kring jämförelsen och områdets forskningsförankring, med förslag kring konstruktiva handlingsmöjligheter. Den egna kunskapsinventeringen omfattar åren 2000 till 2013, och utnyttjar engelskspråkiga referenser, med nyckelordskombinationer kring teaching excellence, teaching awards, excellence, promotion, och higher education. Google Scholar och Summon Super search utnyttjades för databassökningar, liksom en snöbollsmetod där valda referensers referenser utnyttjades. 54 referenser valdes ut, innehållande rapporter (från forskningsinstitut osv.), peer-reviewade artiklar och böcker, ofta lokalt utvecklade (se även Tight, 2012). Området utmärks särskilt av två författare, Graham Gibbs och Andrew Skelton. Skeltons (2003, 2007) ramverk och kritiska orientering har också utnyttjas i denna kunskapsinventering, kompletterat med aspekter från Gunn & Fisks (2013) forskningsöversikt. En särskild diskussion förs kring kunskapsinventeringar som resurs för att utveckla högskolepedagogisk verksamhet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?