To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Utvecklingen vad gäller p… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Utvecklingen vad gäller preciseringar för marknära ozon inför den fördjupade utvärderingen av miljömålet Frisk Luft

Report
Authors Per Erik Karlsson
Magnuz Engardt
Håkan Pleijel
Joakim Langner
Publisher IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Place of publication Stockholm
Publication year 2014
Published at Department of Biological and Environmental Sciences
Language sv
Links www.ivl.se/download/18.1acdfdc8146d...
Keywords ozon, miljömål, vegetation
Subject categories Environmental Sciences

Abstract

Utvecklingen vad gäller halterna av marknära ozon i norra Europa under de senaste drygt tjugo åren karakteriseras av att de högsta halterna har minskat medan de lägsta och medelhöga halterna har ökat. Stigande hemisfäriska bakgrundshalter förklarar troligen de stigande låga till måttliga ozonhalterna. Årsmaximum av glidande 8 timmars ozonmedelhalt minskar på ett statistiskt säkerställt sätt i södra Sverige, men förändras ej i norra Sverige. Modellberäkningar såväl som trender beräknade från observationer tyder dock på att målvärdet för det maximala 8-timmarsmedelvärdet av ozonhalten, som används för att skydda människors hälsa inom miljökvalitetsmålet Frisk Luft, fortsatt kommer att överskridas år 2050. Det finns ingen statistiskt säkerställd förändring över tid vad gäller inverkan på växtligheten baserat på AOT40. AOT40 överskrider målvärdet som gäller preciseringen inom Frisk Luft, i södra men inte i norra Sverige. Om de Europeiska utsläppen av ozonbildande ämnen till år 2050 minskar i enlighet med framtida utsläppsscenarier kommer dock målvärdet till skydd för växtligheten baserat på AOT40 inte längre överskridas i Sverige och inte heller i stora delar av norra Europa. Dessa scenarie-beräkningar utgår dock från att de hemisfäriska bakgrundhalterna inte ändras nämnvärt. Ozonexponeringen av växtligheten beräknat som ozonflux kommer i södra Sverige dock inte att underskrida det målvärde som används inom LRTAP-konventionen till år 2050.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?