To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

En ekonomisk utvärdering … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

En ekonomisk utvärdering av inverkan av marknära ozon på växtligheten i Sverige

Report
Authors Per Erik Karlsson
Helena Danielsson
Håkan Pleijel
Magnuz Engardt
Camilla Andersson
Mikael Andersson
Publisher IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Place of publication Stockholm
Publication year 2014
Published at Department of Biological and Environmental Sciences
Language sv
Links www.ivl.se/publikationer/publikatio...
Keywords ozon, ekonomi, grödor, skog, Sverige
Subject categories Meteorology and Atmospheric Sciences, Botany, Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

Abstract

Med finansiering från Naturvårdsverket har forskare från IVL, SMHI, Göteborgs Universitet samt SLU genomfört en analys av de ekonomiska värdena av den negativa inverkan av marknära ozon på växtligheten i Sverige vid olika scenarier för ozonbelastning och i relation till föreslagna målvärden vad gäller preciseringen för ozon och växtlighet inom miljömålet Frisk Luft. Arbetet utgör i stor utsträckning en uppdatering av en tidigare studie från 2006 (Karlsson m. fl., 2006a). Tre olika scenarier för ozonbelastning analyserades: 1. Nuvarande ozonbelastning (2006-2012). 2. Ett scenario där målvärdet för ozon och växtlighet inom miljömålet Frisk Luft inte överskrids vid någon plats i landet. 3. Ett förindustriellt scenario i avsaknad av ozonbelastning, dvs där ozonhalten 80 μg/m3 aldrig överskreds och där AOT40 april-september således var noll över hela Sverige. Uppskattningar har gjorts för tillväxten hos några viktiga trädslag samt för skördeutbytet för vissa viktiga jordbruksgrödor. Utifrån en genomgång av ny vetenskaplig kunskap som framkommit sedan den föregående studien 2006, föreslås en höjning av den negativa ozoneffekten på stamtillväxten hos gran från -2 % till -5 % per 20 000 μg/m3 timmar AOT40 april-september. AOT40 20 000 μg/m3 timmar är en vanligt förekommande nivå på ozonbelastningen vid utsatta platser i södra Sverige. För tall föreslås samma ozoneffekt på stamtillväxten som hos gran. För lövträd föreslås att ozoneffekten på stamtillväxten kvarstår på -8 % per 20 000 μg/m3 timmar AOT40 april-september. Dos-respons-relationerna för vete inom konventionen om gränsöverskridande luftföroreningar (LRTAP) har i viss utsträckning uppdaterats sedan 2006. På grund av dessa uppdateringer har dos-responssambandet för vete förändrats något jämfört med föregående studie. Förändringen är dock av mycket liten betydelse för tolkningen av resultaten. Nuvarande ozonbelastning 2006-2012 beräknades minska skogstillväxten som ett summerat värde för alla landsdelar och trädslag i Sverige med 2.9 Mm3 år-1, i jämförelse med ett förindustriellt scenario i avsaknad av ozonbelastning, vilket motsvarar en procentuell minskning av tillväxten på -3.2 %. Detta värde varierade mellan -1.6 och -4,9 %, beroende på landsdel och trädslag. I ett scenario där målvärdet för ozon och växtlighet inom miljömålet Frisk Luft inte överskrids reducerades den negativa inverkan av ozon till ett medelvärde på -1.2 %, och varierade mellan -0.6 och -2.1 %. Det ekonomiska värdet av den minskade skogstillväxten beroende på nuvarande ozonbelastning beräknades till 733 MSEK år-1, ett värde som är mer än dubbelt så högt jämfört med motsvarande värde som beräknades vid den tidigare studien 2006. Skillnaden beror på att den ozonbelastning som beräknades över Sverige var högre i den nya studien, särskilt i norra Sverige, men framför allt beror det på höjning av den negativa ozoneffekten på stamtillväxten hos gran och tall. I det scenario där målvärdet för ozon och växtlighet inom miljömålet Frisk Luft inte överskrids beräknades det ekonomiska värdet för tillväxtnedsättningen orsakad av ozon till 293 MSEK år-1, det vill säga mer än en halvering jämfört med nuvarande ozonbelastning. De summerade skördeförlusterna beroende på nuvarande ozonbelastning vad gäller alla sädesslag för alla delar av Sverige beräknades separat för olika år och uppgick till som högst 88 kton för 2006 och till 6 kton för 2008. Motsvande värden för potatis uppgick till 52 kton för 2006 och till 14 kton för 2012. De beräknade ekonomiska värdena för dessa summerade skördenedsättningar beräknades till i medeltal 180 MSEK år-1. Mellanårsvariationen var dock stor och för 2006 beräknades ett samlat värde av 420 MSEK år-1. För ett scenario där målvärdet för ozon och växtlighet inom miljömålet Frisk Luft inte överskrids beräknades ett samlat värde av ozonets negativa inverkan på skördeutbytet till i medeltal 74 MSEK år-1. Sammantaget beräknades det ekonomiska värdet för inverkan av nuvarande ozonbelastning på skogstillväxt och skördebortfall inom jordbruket i Sverige till 913 MSEK år-1. Motsvarande värde för ett scenario där målvärdet för ozon och växtlighet inom miljömålet Frisk Luft inte överskrids vid någon plats i landet uppgick till 367 MSEK år-1. I bägge fallen gäller en jämförelse med ett förindustriellt scenario i avsaknad av ozonbelastning, dvs när ozonkoncentrationerna aldrig överskred 80 μg/m3 (40 ppb).

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?