To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Könsöverskridande vänskap… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Könsöverskridande vänskap. Om vänskapsrelationer mellan intellektuella kvinnor och män.

Edited book
Authors Ingrid Holmquist
ISBN 978-91-7061-097-4
Publisher makadam förlag
Place of publication Göteborg
Publication year 2011
Published at Department of Cultural Sciences
Language sv
Keywords vänskap (antikens vänskapssyn, romantisk vänskap), kärlek, intellektuella kvinnor
Subject categories Cultural Studies, History of Ideas, General Literature Studies

Abstract

”Könsöverskridande vänskap” är ett centralt begrepp i idéhistorikern och genusforskaren Eva Gothlins (1957-2006) ofullbordade forskningsprojekt ”Synen på vänskap mellan kvinna och man i den västerländska idéhistorien”. Vi vill skapa intresse för det forskningsfält hon initierade genom denna antologi som i åtta fallstudier undersöker vänskapen mellan kvinnor och män från 1600-talet till 1900-talet. Antologin har två syften utöver det ovan angivna. Det ena är att problematisera den under antiken speciellt av Aristoteles etablerade föreställningen om att den ”perfekta”, djupa vänskapen endast är möjlig mellan män, eftersom den endast kan uppstå mellan (jäm)likar i intressen, bildning, förnuft. Detta tänkande har ifrågasatts under senare tidsepoker, men samtidigt har uppfattningen om vänskapen mellan män som mer kvalitativt högtstående visat sig synnerligen seglivad. Bokens andra och primära syfte är att studera den hittills mest outforskade vänskapen, den mellan könen. Men inte i första hand vänskap inom äktenskapet, utan mellan män och kvinnor, som har haft långa relationer som präglats av intellektuellt utbyte. Det intellektuella fokuseras, då kvinnor och män med erfarenhet av en sådan gemenskap kan tänkas ge alternativ till den traditionella vänskapssynen och oftare än andra formulera sig i skrift om kön/genus och vänskap.Dessutom är det viktigt att lyfta fram intellektuella kvinnor, eftersom den intellektuella människan genom historien främst representerats av mannen. Frågor som diskuteras i artiklarna är vänskapens karaktär, förhållandet mellan vänskap och kärlek/sexualitet, vänskapens betydelse för parternas intellektuella verksamhet samt vänskapens beroende av tid och social bakgrund. Trots att artiklarna är nedslag under en lång tidsperiod framträder vissa gemensamma drag. Ett mönster rör de sociala förutsättningarna för att denna vänskap över huvud taget ska kunna uppstå, ett annat rör vänskapsidealet vars antika grundform länge lever kvar, men modifieras av nyplatonism och romantisk vänskap. Flera artiklar visar också att relationen mellan vänskap och erotisk kärlek är problematisk för vänrelationen, men den kan också ha en kreativ innebörd. Artikelförfattarna är Eva Gothlin (omtryck av tidigare publicerad artikel), Cecilia Rosengren, Christine Quarfood, Elisabeth Mansén, Sven-Eric Liedman, Ingrid Holmquist, Ronny Ambjörnsson, Annika Berg.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?