To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Säkerhetskultur i vård oc… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Säkerhetskultur i vård och omsorg - Hinder och stöd

Book
Authors Marianne Törner
Mats Eklöf
Pernilla Larsman
Anders Pousette
ISBN 978-91-86863-05-0
Publisher University of Gothenburg
Place of publication Göteborg
Publication year 2014
Published at Institute of Medicine, School of Public Health and Community Medicine
Department of Psychology
Language sv
Links www.medicine.gu.se/digitalAssets/14...
Subject categories Work Sciences, Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy

Abstract

De flesta som arbetar inom vård och omsorg kan nog instämma i att förbättrad patientsäkerhet är en viktig fråga av flera skäl. Skador i vården innebär ett betydande lidande för drabbade patienter och deras anhöriga. Dessutom kostar de mycket pengar. En undersökning som presenterades av Sveriges kommuner och landsting 2013 visade att vårdskador inom svensk slutenvård för vuxna kostar mellan sex och åtta miljader kronor per år, pengar som kunnat användas till annat inom den redan ekonomiskt hårt pressade vården. Eftersom vårdskador även innebär ett allvarligt arbetsmiljöproblem finns skäl att sträva efter att de ska minska även för personalens skull. Personal som varit delaktig i att en vårdskada uppstått mår ofta mycket dåligt och ofta under lång tid. Ett annat betydande arbetsmiljöproblem inom vård och omsorg är skador som drabbar personalen själv. Forskargruppen Säkerhet, organisation och ledarskap vid Enheten för Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, genomförde 2010-2012 ett forsknings- och utvecklingsprojekt kring säkerhetskultur i vården. Syftet med projektet var att klarlägga vilka förhållanden som bidrar till god säkerhet för såväl patienter som personal, liksom vilka som motverkar sådan säkerhet. Förhållanden på både organisatorisk och individuell nivå studerades. Denna rapport är tänkt att fungera som underlag i arbetet med att stärka säkerheten i vården. Förhoppningen är att projektets resultat ska komma till användning för att utveckla såväl kvalitet som effektivitet i svensk vård och äldreomsorg till nytta för både anställda, patienter och äldreomsorgstagare. Målgrupp för denna rapport är framförallt chefer och beslutsfattare inom vård- och omsorgssektorn, fackliga förtroendepersoner och stabspersoner med ansvar för kvalitets- och säkerhetsutveckling.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?