To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Arbetsmiljö för hyresarbe… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Arbetsmiljö för hyresarbetskraft – Inhyrdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö

Report
Authors Kristina Håkansson
Tommy Isidorsson
Pille Strauss-Raats
Publication year 2013
Published at Department of Sociology and Work Science
Centre for Global Human Resource Management
Language sv
Links www.av.se/dokument/aktuellt/kunskap...
Subject categories Work Sciences, Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Abstract

Syftet med denna kunskapssammanställning är att ge en sammanfattande bild av forskningen om inhyrdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö samt arbetsskador. Bemanningsbranschen är en relativt ny bransch i Sverige eftersom privat uthyrning av personal i vinstsyfte blev tillåten först 1993. Bemanningsföretagens affärsidé är att hyra ut personal till kundföretag för en bestämd, begränsad tid. För den bemanningsanställde innebär det att hon eller han inte har något garanterat fast kundföretag utan måste vara beredd att arbeta på olika kundföretag. Relationerna i bemanningsbranschen kan beskrivas som ett triangulärt förhållande: mellan den bemanningsanställde och bemanningsföretaget råder en anställningsrelation, mellan den bemanningsanställde och kundföretaget råder en arbetsledningsrelation och mellan kundföretaget och bemanningsföretaget råder en affärsrelation. Dessa relationer är viktiga att ha i åtanke när man diskuterar arbetsmiljö. De bemanningsanställda har flera organisationer att förhålla sig till och arbetsmiljöansvaret är i Sverige gemensamt och delas av arbetsgivaren (bemanningsföretaget) och det inhyrande företaget (kundföretaget). En kunskapssammanställning innebär en sammanställning av redan genomförd forskning inom området. En omfattande sökning i internationella databaser med vetenskapliga tidskrifter gav dock enbart 45 relevanta artiklar. Den främsta svårigheten i sökandet var att hitta artiklar där inhyrda särskiljs från andra anställningsformer. I de flesta länder innebär en anställning vid ett bemanningsföretag att man är tidsbegränsat anställd. I internationell forskning är det därför vanligt att man behandlar inhyrda och tidsbegränsat anställda som en grupp. I vår kunskapssammanställning har vi fokuserat på artiklar där inhyrda särskiljs men vi har också inkluderat artiklar som explicit inkluderar inhyrda i den vidare gruppen tidsbegränsat anställda (ofta benämnt temporary workers eller precarious workers). Kunskapssammanställningen fokuserar på tre områden: psykosocial arbetsmiljö, fysisk arbetsmiljö samt arbetsskador. När det gäller psykosocial arbetsmiljö visar forskningsgenomgången att otrygghet i anställningen är en framträdande stressfaktor för psykosocial ohälsa. Värt att notera är att bemanningsanställda i Sverige, till skillnad från de flesta andra länder, kan ha en tillsvidareanställning. Svenska studier visar dock att en anställning i ett bemanningsföretag i Sverige upplevs som otrygg även om man har en tillsvidareanställning. Med tanke på de stora svängningarna som finns inom branschen med upp- och nedgångar är detta en potentiell arbetsmiljörisk som är svår att komma runt. Flera studier har dock visat på vikten av socialt stöd från arbetsgivaren, det vill säga bemanningsföretaget, vilket utgör en potential till bättre psykosocial arbetsmiljö som bemanningsföretagen skulle kunna utnyttja. När det gäller fysisk arbetsmiljö visar vår litteraturgenomgång att inhyrd personal är överrepresenterade i yrken och branscher där arbetsförhållandena är riskfyllda. De inhyrda är också mer utsatta för arbetsskador. Det är svårt att dra några generella slutsatser kring förklaringar till den ökade arbetsskaderisken för inhyrda. De studier som gjorts bygger på data från olika länder, olika branscher och olika yrken. Flera studier pekar dock på risker med att alltid vara ny på jobbet samt brister i upplärning och säkerhetsinstruktioner. En välfungerande säkerhetskultur med adekvat introduktion och säkerhetsinformation för bemanningsanställda vid varje nytt uppdrag torde därför vara av största vikt för att minska risken för arbetsskador. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att forskningen om inhyrdas arbetsmiljö är klart begränsad. Det finns ett behov av ytterligare forskning som mer konsekvent särskiljer inhyrdas arbetsmiljö från andra grupper såsom tidsbegränsat anställda. Vidare saknas det idag kunskap om långsiktiga arbetsmiljöeffekter för inhyrda. Det vore därför önskvärt med longitudinella studier som följer bemanningsanställdas arbetsmiljö och hälsostatus över tid.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?