To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Marin fiskodling på den … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Marin fiskodling på den svenska västkusten: Biologiska förutsättningar

Report
Authors Eva Albertsson
Åsa Strand
Susanne Lindegarth
Kristina Sundell
Susanne P. Eriksson
Björn Thrandur Björnsson
ISBN 978-91-637-2321-6
Publisher University of Gothenburg
Place of publication Göteborg
Publication year 2013
Published at Department of Biological and Environmental Sciences, Tjärnö Marine Biological Laboratory
Department of Biological and Environmental Sciences
Language sv
Links www.vbcv.science.gu.se/digitalAsset...
Subject categories Biological Sciences

Abstract

I den av regeringen beställda utredningen ”Det växande Vattenbrukslandet” föreslås att ”Göteborgs universitet (GU) tillförs resurser för att fortsätta att utveckla vattenbruksrelaterad forskning när det gäller musslor, ostron och marina fiskarter”. Därför tog under 2011 företrädare inom den odlingsrelaterade fiskforskningen vid Gö- teborgs universitet initiativet till denna studie om förutsättningarna för marin fiskodling. Studien har syftet att utreda de odlingsbiologiska förutsättningarna för etablering av vattenbruk av marina fiskarter på den svenska västkusten. Målet är att den ska kunna användas som kunskapsunderlag för en framtida handlingsplan för fiskodling på västkusten, och främja kunskapsutbytet mellan den fiskodlingsrelaterade forskningen, beslutsfat- tande organ och privata entreprenörer för att utveckla konkurrenskraftiga innovationer inom vattenbruket. En central fråga för sammanhanget är vilka fiskarter det finns potential för att odla på den svenska västkusten. Vattenbruket måste vara ekonomiskt bärkraftigt och en urvalsmodell baserad på svenska marina fiskarters kg- pris i förhållande till en minsta tänkbara produktionskostnad användes därför i denna studie. Vidare bedöm- des arterna utifrån kunskapsläge och odlingspotential. Arterna hälleflundra, tunga, piggvar, havskatt (vanlig och fläckig) samt lyrtorsk och torsk bedömdes att vara ”kandidatarter” för framtida odling i Sverige. För dessa arter gjordes omfattande studier för att vidare utreda behov och möjligheter. Det gjordes även en analys av de abiotiska faktorerna (vattentemperatur, syrgas- och salthalt) på den svenska västkusten. I en sista del av studien kombinerades kunskapen om kandidatarternas biologiska förutsättningar med västkustens abiotiska faktorer. De abiotiska förhållandena på den svenska västkusten är inte odlingsbiologiskt optimala för traditionell nät- kasseodling för någon av de framtagna kandidatarterna, då för höga sommartemperaturer skapar problem för kallvattensarterna medan varmvattensarterna hämmas av de låga vintertemperaturerna. En av de huvudsak- liga slutsatserna i denna rapport är därför att året-runt-bedriven fiskodling i öppna system, såsom i kustnära nätkassar, knappast är praktiskt genomförbart på den svenska västkusten för de arter som i denna studie i övrigt ansågs ha hög odlingspotential. För etablering av framgångsrika odlingssystem behövs speciella tekniska lösningar, som möjliggör reglering av abiotiska faktorer såsom syrgashalter och temperatur. För att Sverige skall kunna bli ett växande vattenbruksland krävs samordnade insatser mellan forskare från flera discipliner, privata aktörer och andra intressenter. Dessutom krävs satsningar på forskning och utredning av de mera tekniskt avancerade odlingssystem som den svenska västkusten kommer behöva. Med tanke på miljöbelastningsproblematiken kring öppna havsbaserade system för fiskodling samt de abiotiska faktorerna längs västkusten som inte är optimala för någon av kandidatarterna i utredningen, så är slutsatsen att man bör undersöka, alternativa odlingssystem till traditionella öppna nätkassar för fiskodling, där man kan kontrollera faktorer som temperatur, salthalt och syrenivåer och minimera utsläppen. Nästa steg som föreslås är att göra en teknisk/ekonomisk utredning kring hållbara havs- eller landbaserade system för marin fiskodling. Utred- ningen bör innehålla fall-studier för en eller två fiskarter och ett kräftdjur och inkludera en myndighetspröv- ning för de framtagna koncepten. Ytterligare en förutsättning för att vattenbruket skall kunna utvecklas är satsningar på nödvändig infrastruktur, som ett marint kläckeri för forskning och utvecklingsarbete.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?