To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Minne och kognition… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Minne och kognition

Chapter in book
Authors Carl Martin Allwood
Helge Malmgren
Published in Kognitionsvetenskap
Pages 159-173
ISBN 9789144051666
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2012
Published at Department of Psychology
Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science
Pages 159-173
Language sv
Keywords minnet, Korttidsminne, långtidsminne, minnescykeln, inlärning
Subject categories Psychology

Abstract

I detta kapitel beskrev vi först några klassiska, filosofiska minnesteorier. Därefter gick vi igenom forskning om olika former av minne hos djur. Klassisk betingning enligt Pavlov och instrumentell (operant) betingning enligt Thorndike och Skinner beskrevs, och Hebbs princip introducerades. Skillnaden mellan icke-associativt och associativt minne diskuterades kort. Kapitlet beskrev även olika aspekter av människans minne. Bland annat behandlades distinktionerna mellan explicit (medveten kontroll möjlig) och implicit (omedvetet reglerade minnesprocesser) minne och mellan prospektivt (handlar om framtiden) och retrospektivt (gäller det förflutna) minne. Därefter beskrevs korttidsminnet (håller en begränsad mängd information relativt lättillgänglig under en kortare stund) och arbetsminnet (inre struktur i korttidsminnet), för att sedan diskutera långtidsminnet (kan lagra information lång tid). Långtidsminnes struktur beskrevs i termer av den semantiska nätverksmodellen samt semantiskt (minne för sakförhållanden), episodiskt (upplevelseminne) och procedurellt (färdighetsminne) minne Långtidsminnets processer beskrevs bl. a i termer av minnescykeln som består av inkodning, lagring och framtagning (igenkänning eller återgivning). I detta sammanhang beskrevs också Tulving och Thomsons princip om specifik inkodning som betonar att likhet mellan inkodnings- och framtagningskontexten underlättar minnesaktivering. Kapitlet avslutades med en presentation av Jenkins minnesmodell som tar ett övergripande systemperspektiv på minnet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?