To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Problemlösning och kreati… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Problemlösning och kreativitet

Chapter in book
Authors Carl Martin Allwood
Published in Kognitionsvetenskap [J. Allwood och M. Jensen (red)]
Pages 285-295
ISBN 978-91-44-05166-6
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2012
Published at Department of Psychology
Pages 285-295
Language sv
Keywords problemlösning, kreativitet
Subject categories Psychology

Abstract

Kapitlet behandlar först problemlösning. Problemlösarens förståelse av ett problem kallas problemrepresentation. De olika komponenterna i Newell och Simons begrepp Problemrymd inkluderar problemlösarens representation av start- och måltillstånd, tillåtna sätt att förändra det aktuella problemtillståndet samt olika tillåtna sätt att ta sig från start- och måltillstånd. Dåligt definierade problem är vaga med avseende på en eller fler av dessa komponenter. Sätt att samordna operatorer vid lösningen av problem kallas strategier eller metoder och kan delas in i svaga och starka, där svaga metoder är användbara i många situationer men inte uträttar så mycket och starka metoder är effektiva men generaliserar dåligt. Experters problemlösning kännetecknas bl.a. av effektivitet och automatiserade kognitiva processer, t ex i samband med problemförståelse. Erfarna problemlösare, t.ex. i yrkessammanhang, förlitar sig ofta på lösningar från tidigare liknande situationer som de vid behov anpassar till den aktuella situationen. Kapitlets sista del behandlar kreativitet. Kreativa lösningar kännetecknas av att vara nya och nyttiga och kreativa människor tenderar att vara öppna för nya intryck, toleranta och ha breda kunskaper och erfarenheter inom många områden. Detta väl förenligt med teorier som menar att idéer som leder till kreativa produkter genereras slumpmässigt. Det räcker dock inte att generera förslag på kreativa idéer, en kreativ lösning kräver oftast en kritisk och realistisk utvärdering av dessa idéers potential. Kapitlet ger till sist tips på hur man kan bli mer kreativ.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?