To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Ny professionalism, förtr… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Ny professionalism, förtroende, tillit och kompetens

Chapter in book
Authors Lennart G. Svensson
Published in Björngren Cuadra, Carin & Fransson, Ola (red.) Tillit och förtroende. Ständiga utmaningar för professionella. Malmö: Gleerups
Pages 25-42
ISBN 978-91-40-67783-9
Place of publication Malmö
Publication year 2011
Published at Department of Sociology
Pages 25-42
Language sv
Keywords Profession, professionalism, tillit, förtroende, kompetens
Subject categories Other Social Sciences not elsewhere specified

Abstract

Många yrken och professioner har hamnat i nya sociala omständigheter med nya förutsättningar för deras legitimitet och förtroende. Decentralisering, avreglering, privatisering och marknadisering har förändrat många professionella organisationer i riktning mot fler mindre avgränsade organisatoriska enheter. Diskursen om den nya professionalismen är en konsekvens av social förändring och en ny form för ledarskap i sociala organisationer. Kompetens och humankapital har fått större betydelse, liksom självorganiserat och kundorienterat arbete, vilket sammantaget förändrar kraven på förtroende och tillit för organisationer och professionella praktiker. De professionella har trots dessa omfattande förändringar av deras villkor ett betydande förtroendekapital hos både allmänhet och de professionella själva. Professionellas förtroende för professionella skiljer sig knappast från allmänhetens utom att det allmänt är något starkare. Men variationerna i förtroende mellan yrken är betydande, vilket gör att man inte kan se professionella som en särskild och sammanhållen institution. Människors beroende av yrkesutövare kan vara en förklaring till förtroende. Legitimation och därmed formell kompetens för yrkesutövning tycks inte vara en bra förklaring, men däremot möjligen erfarenheter av enskilda yrkesutövares kompetens. Professionalism är tydligt kopplad till förtroende i system och institutioner och tillit är kopplad till den enskilde professionelle praktikern. Begreppen förtroende och tillit är komplexa och kan konkretiseras och operationaliseras på många olika sätt. Begreppet professionalism är också kopplat till olika kunskaps- och kompetensuppfattningar. I detta kapitel betonas professionalismbegreppets koppling till kunskap, kompetens och skicklighet, samt till yrken och yrkespraktik. Professionalism uppfattas som kontextbunden snarare än en generell förmåga. Praktisk kunskap, erfarenhet och kännedom, samt användningen av praktisk kunskap, framhävs på bekostnad av teoretisk kunskap och formell utbildning. Slutligen, professionalism har starka positiva konnotationer. I enkätmaterialet tolkas professionalism uteslutande som ett individuellt fenomen, aldrig som något karakteristiskt för organisationer, vilket visar att kravet på individuell kompetens är starkt i postbyråkratiska arbetsorganisationer. Kunskapsmässiga aspekter dominerar totalt och endast en minoritet av svaren indikerar känslomässiga aspekter, medan en annan liten minoritet betonar etiska och moraliska dimensioner. Termer som auktoritet, licensiering och legitimation förekommer sparsamt eller inte alls. Begreppet professionalism tycks inte ha någon direkt koppling till förtroende och tillit – endast indirekt via begrepp som etik och ansvarsfullhet. Omvänt kan man dock argumentera att den starka betoningen på kunskapens betydelse för professionalism är avgörande för

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?