To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Bilda och samverka: om in… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Bilda och samverka: om införandet, implementering och förändringen av universitetens tredje uppgift 1977-1997

Report
Authors Dick Kasperowski
Fredrik Bragesjö
Publisher Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Place of publication Göteborg
Publication year 2011
Published at Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science
Language sv
Links hdl.handle.net/2077/33678
Keywords tredje uppgiften, universitetshistoria, samverkan, högskolelagen, populärvetenskap, högskolelagen, Forskningsrådsnämnden, bildning, forskningsinformationen, nyttjarinformation, kunskapsspridning
Subject categories Theory of science

Abstract

Denna rapport har skrivits inom forskningsprojektet ”Det förvetenskapligade samhällets demokrati” vid Institutionen för filosofi, lingvistik och veten¬skapsteori, Göteborgs universitet. Projektet, som är förlagt till ämnet veten¬skapsteori, finansieras av Vetenskapsrådet och påbörjades i januari 2008 och beräknas slutrapporteras 2013. Projektledare är Dick Kasperowski, som till¬sammans med Fredrik Bragesjö också utför forskningen. Projektet handlar om det som vanligtvis kallas den tredje uppgiften i hög¬skolelagen, och undersöker olika aspekter av lagstiftarens syn på universitetets relation till samhället samt hur olika institutioner och aktörer förhåller sig till den. Den tredje uppgiften, formulerad som en uppmaning att sprida forsk¬ningen till samhället, blev en ordinarie uppgift för universitet och högskolor, tillsammans med undervisning och forskning, i samband med den nya hög¬skolelagen 1977. Två decennier senare ändrades lagen, från att alltså ha talat om spridning av kunskap till att nu inkludera en lydelse som kan tyckas över¬skrida det tidigare spridningsuppdraget, nämligen att högskolor och univer¬sitet från och med 1997 också ska ”samverka” med samhället. Som helhet avser projektet att analysera konsekvenserna av den tredje upp¬giftens olika formuleringar, både vid etableringen samt revideringarna. Vidare undersöks vilka konsekvenser, i termer av skyldigheter och rättigheter, som de olika lagformuleringarna skapat för svenska universitet, institutioner och deras personal. Syftet med denna delrapport är att besvara en mycket begränsad aspekt av de övergripande forskningsfrågorna; i flera fall redovisas dessutom ytterligare frågor som väckts vid genomgången av det empiriska materialet och mer ten¬tativa diskussioner förs. Här redogörs översiktligt för dels diskussioner och argument i policydokument när lagen med spridningsformuleringen kom¬pletterades av samverkansuppdraget samt hur den tredje uppgiften hanterades i Forskningsrådsnämnden (FRN), en myndighet som skapades samma år som högskolelagen infördes med ett tydligt ansvar för forskningsinformation. Vi vill tacka professor emeritus i vetenskapsteori Aant Elzinga och doktoran¬den i vetenskapsteori Erik Joelsson för värdefulla kommentarer på rapporten. Vi är också skyldiga före detta huvudsekreteraren för FRN, Hans Landberg, samt Roger Svensson, vid Institutet för Näringslivsforskning men tidigare vid FRN, stort tack för att de tagit sig tid för intervjuer och frågor från oss under arbetets gång. Även om rapporten skrivits i nära samarbete vill vi påpeka att Bragesjö i hu¬vudsak står för författandet av kapitel 1 och Kasperowski för kapitel 2. Dick Kasperowski och Fredrik Bragesjö Göteborg, oktober 2011

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?