To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Bobath : et tolkningsdile… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Bobath : et tolkningsdilemma for fysioterapeuter i neurologisk rehabilitering: en litteraturgjennomgang

Journal article
Authors Birgitta Langhammer
Johan Stanghelle
Katharina S Sunnerhagen
Arve Opheim
Published in Fysioterapeuten
Volume 77
Issue 6
Pages 2-11
ISSN 0016-3384
Publication year 2010
Published at Institute of Neuroscience and Physiology
Pages 2-11
Language no
Links www.fysioterapeuten.no/fys/xp/pub/m...
Keywords konseptdannelse; Bobathmetoden; fysioterapimodalitet; rehabilitering; slag
Subject categories Neurology, Physiotherapy

Abstract

Bakgrunn/hensikt: Det er rettet kritikk mot Langhammer og Stanghelles fortolkning og bruk av Bobathmetoden. Dette inspirerte til å se nærmere på de ulike tolkninger av Bobathmetoden/konseptet. Metode: En litteraturstudie ble gjort i MEDLINE og BIBSYS på definisjon av Bobathmetoden/konseptet. I tillegg ble det gjennomført håndsøk på samme nøkkelord i bøker og fagartikler rundt tema. Resultat: Det ble funnet seks ulike tolkninger av Bobathmetoden: 1) Bobaths bok, 2) Langhammer og Stanghelles tolkning i hovedfagsoppgave og artikkel, 3) Lennons undersøkelse blant Bobathterapeuter, 4) Raines undersøkelse blant Bobathinstruktører, 5) Gjelsvik og Hæstads tolkning i fagkronikk og 6) Gjelsviks og IBITAs beskrivelse av samme metode. Tre av disse beskrivelsene (Raine, Hæstad og Gjelsvik og Gjelsvik og IBITA) avviker til en viss grad fra Bobaths egen beskrivelse og Langhammer og Stanghelles. Forskjellen mellom de tre førstnevnte og beskrivelsene til Bobath, Langhammer og Stanghelle ligger i forklaringsmodellen; refleks-hierarkisk versus systemteoretisk. Behandlingsprinsippene synes å være de samme i alle beskrivelser: sensorisk stimulering, fasilitering av bevegelse i håndtering (handling), demping (inhibering) av spastisitet, begrensning av assosierte reaksjoner og stereotype bevegelser. Oppsummering: Det er liten grunn til å hevde at det er vesentlige forskjeller mellom de seks tolkninger av Bobathmetoden. Langhammer og Stanghelles tolkning av Bobathmetoden skiller seg lite fra Bobaths egen beskrivelse av metoden, noe som tilsier at metodikken i undersøkelsene til Langhammer og Stanghelle synes å være adekvat.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?