To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Diagnostisk bedömning av … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Diagnostisk bedömning av skolrelaterat ordförråd

Conference paper
Authors Sofie Johansson Kokkinakis
Inger Lindberg
Published in Den 9. konference om Nordens sprog som andetsprog, Århus, Danmark
Volume Konferenspublikation
Publication year 2009
Published at Department of Swedish
Language sv
Links www.dpu.dk/Everest/Publications/Om%...
Keywords lexikal kompetens, skolrelaterat ordförråd, diagnostisering av ordförråd, lexikal andraspråksutveckling, webb-baserade språktest
Subject categories Language Technology (Computational Linguistics), Bilingualism, Swedish language

Abstract

I denna presentation fokuserar vi ordförrådet i läromedel med särskild tyngdpunkt på adjektiv. Är sådana adjektiv som förekommer frekvent i läroböcker svåra att förstå för elever i grundsko-lan? För vilka elever vållar orden problem? Är det någon skillnad mellan enspråkiga och flerspråkiga elever i detta avseende? För att undersöka dessa och andra liknande frågor har vi utifrån läromedelskorpusen OrdiL, som tidigare sammanställts av projektgruppen (Holmegaard, Johansson Kokkinakis, Järborg & Lindberg 2006, 2007) konstruerat ett diagnostiskt test med inriktning på adjektiv i läromedel för grundskolans senare år. Vi kommer att presentera några preliminära resultat från utprövningen av detta test där kunskap om de aktuella adjektiven testas i förhållande till såväl paradigmatiska (synonymer) som syn-tagmatiska aspekter (kollokationer). Testorden har valts ut från de 500 mest frekventa adjekti-ven i läromedel i olika ämnen representerade i läromedelskorpusen OrdiL. För varje stimulu-sord, uppmanas testtagarna utifrån fyra möjliga alternativ markera de två mest relevanta syno-nymerna respektive kollokationerna. De preliminära resultaten visar intressanta skillnader mel-lan enspråkiga och flerspråkiga elevers skolrelaterade lexikonkunskaper med avseende på såväl paradigmatiska som syntagmatiska aspekter. Den aktuella studien utgör en del av en större undersökning där både kvantitativa och kvalitati-va aspekter på skolrelaterad ordkunskap kommer att testas genom receptiva och produktiva ordtest. Vår avsikt är att på sikt utveckla diagnosinstrument som kan fånga upp ordkunskap utifrån många olika dimensioner och därigenom bidra till en mångsidig bild av ordförråd och ordförrådsutveckling i andraspråket. Genom att testen kommer att webb-baseras kan såväl genomförande som insamling och bearbetning av provresultaten underlättas. Ur ett forsknings-perspektiv kan dessa test bidra till ny kunskap om ordförråd och ordförrådsutveckling i an-draspråket medan de ur ett mer didaktiskt perspektiv kan utgöra ett värdefullt komplement vid bedömningen av andraspråkselevers skolrelaterade språkkunskaper för planering av olika typer av undervisningsinsatser.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?