To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Marknära ozon i södra Sve… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Marknära ozon i södra Sverige. Utveckling av en manual för bedömning av överskridanden av målvärden.

Report
Authors Per Erik Karlsson
Håkan Pleijel
G. Pihl Karlsson
Jenny Klingberg
Publisher IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Place of publication Stockholm
Publication year 2009
Published at Department of Plant and Environmental Sciences
Language sv
Keywords Ozon, kväveoxider, regional miljöövervakning, södra Sverige, miljömål
Subject categories Environmental chemistry, Meteorology and Atmospheric Sciences

Abstract

På uppdrag av Länsstyrelserna i O, N, M, G, F, K samt H län har IVL Svenska Miljöinstitutet och Göteborgs Universitet genomfört en studie av förekomsten av marknära ozon i södra Sverige. Variationen i ozonförekomsten från kust och inåt landet har undersökts genom timvisa mätningar av ozonhalter och meteorologi med ett mobilt mätsystem i Skåne. Dessutom har kompletterande, månadsvisa mätningar bedrivits av medellufthalter av ozon och kvävedioxid samt temperatur. Vidare har de timvisa ozonmätningar som bedrivs vid Asa, SLU´s försökspark strax norr om Växjö, utvärderats med avseende på jämförelser med andra timvisa ozonmätningar som bedrivs i södra Sverige. Slutligen har praktiskt inriktad manual utarbetats för att möjliggöra länsvisa, yttäckande bedömningar av den årliga ozonförekomsten i relation till förekommande målvärden.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?