To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

I krig och kärlek? En int… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

I krig och kärlek? En intresserad amatörs reflektioner kring militär rättskipning och juridisk process

Report
Authors Dennis Töllborg
ISBN 1400-4801
Publisher University of Gothenburg
Place of publication Göteborg
Publication year 2009
Published at Gothenburg Research Institute (GRI)
Language sv
Links hdl.handle.net/2077/20477
Subject categories Law

Abstract

Ett rättssystems effektivitet är i första hand beroende av att det efterlevs frivilligt. Frivilligheten uppnås genom att rättsordningen i huvudsak levererar resultat som korresponderar mot de underliggande normativa strukturer som är kontextuellt gemensamma för de som omfattas av rättsordningen. Betraktarens förtroende för systemet, och därmed även för dess rätt att utöva repression, är således betingat av att de värden varur rättsordningen hämtar sin legitimitet är desamma som den s k allmänviljan. Allmänviljan skiljer sig från folkviljan i det att den senare är mer spontan och motsvarar det som den samlade dumheten oftast åberopar som det ”sunda förnuftet”, medan den förra är resultatet av en äkta diskurs. Svenska makthavare har beslutat sig för att Sverige, dvs yngre människor som är svenska medborgare, åter skall delta i det maktspel som kallas krig. Allt mänskligt agerande präglas av imperfektioner. Vi kan således räkna med att svenska soldater, liksom erfarenheten visar gäller för soldater från alla andra delar av världen, i krig och krigsliknande situationer kommer att ta beslut och även agera på ett sätt som är regelvidrigt. Det civila samhället präglas i allt väsentligt av samverkanslogik, medan krig och krigsliknande situationer typiskt sett präglas av konfliktlogik. För att, i en efterkommande rättsliga prövning av de beslut de tagits, uppnå respekt för dessa beslut hos de som visat sig vara beredda att för sitt land gör det ultimata offret, riskera sitt liv, krävs att den eller de som har givits makten att döma har en genuin förståelse för konfliktlogiken. En sådan saknas typiskt sett hos de civila domstolarna. Samtidigt, för att motverka risken av att det civila samhället uppfattar en militär prövning som en potemkinkuliss, måste den processuella ordningen i denna prövning innehålla samma grundläggande krav på transparens som visat sig vara den historiskt sett viktigaste förutsättningen för de civila domstolars legitimitet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?