To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Mellan det lokala och glo… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Mellan det lokala och globala - förskollärarstudenters meningsskapande om undervisning för hållbarhet i förskolans praktik.

Journal article
Authors Eva Ärlemalm-Hagsér
Jonna Larsson
Published in NorDiNa : Nordic Studies in Science Education
Volume 15
Issue 4
Pages 370-386
ISSN 1504-4556
Publication year 2019
Published at Department of Education, Communication and Learning
Pages 370-386
Language sv
Links https://journals.uio.no/nordina/art...
Keywords Undervisning för hållbarhet, lokala-globala perspektiv, STEM, förskola, förskollärarstudenter
Subject categories Pedagogy

Abstract

Tidigare studier om lärarutbildning, lärarstudenter och undervisning för hållbarhet har visat att det finns stort behov av mer kunskap inom detta högskolepedagogiska fält. Specifikt behövs fler studier med syftet att problematisera hur förskollärarstudenter förstår och hanterar undervisning för hållbarhet. En sådan undervisning går bortom en miljöbaserad/naturvetenskaplig diskurs genom en integration av flera dimensioner av hållbarhet. Föreliggande studie möter detta behov genom att studera hur förskollärarstudenter beskriver undervisning för hållbarhet och hur globala och lokala hållbarhetsfrågor framträder i en förskolekontext. Vidare hanteras hållbarhet som en kunskapsbas vilken bidrar till barns möjlighet att förstå världen och utveckla sin kreativitet och nyfikenhet samt att de i nutid och framtid, i likhet med intentioner kring STEM-education, utvecklar sin kunskap och kompetens ta ställning i komplexa frågor. Studien utgår från en kritisk teoretisk ansats och dess metod är kritisk textanalys. Det empiriska underlaget utgörs av nitton essäer skrivna av förskollärarstudenter. I resultatet framträder två skilda undervisningsstrategier; ett sammanhållet och ett fragmentariskt. Dessa strategier skiljer sig åt, bland annat i hur barn skrivs fram som aktörer som delaktiga i arbetet för hållbarhet, men även som enbart deltagande i det tematiska arbetet. Vidare framstår digitala redskap som en möjlighet att koppla samman lokala och globala perspektiv samt att STEM visar sig företrädesvis i relation till ekologi.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?