To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

"Facebook gör det bättre"… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

"Facebook gör det bättre". Universitetslärares resonemang om digitala verktyg och lärplattformar.

Other
Authors Jörgen Berg
Published in Studentuppsatser
Publication year 2019
Published at Academy of Music and Drama
Language sv
Links https://gupea.ub.gu.se/bitstream/20...
Keywords Digitala verktyg, lärplattform, TPaCK, universitet, högskola, didaktik, digitalitet
Subject categories Music education

Abstract

Föreliggande självständiga arbete kommer att behandla olika perspektiv på lärande i musik genom digitala verktyg, och lärplattform. Fokusområdet är högre musikutbildning inom lärarprogram i Sverige. Studien undersöker hur musiklärare inom musiklärarutbildning i Sverige resonerar kring sin relation till tekniskt-pedagogiskt ämneskunnande. Syftet med studien är att bidra med en djupare förståelse för kunskapen om hur musiklärarutbildare resonerar och beskriver didaktiska val i genomförandet av undervisning som genomförs med hjälp av digitala verktyg och helt eller delvis via lärplattform. Som teoretiskt ramverk och i analysen har TPaCK-teorin använts. Metoden för studien är kvalitativ där semistrukturerade intervjuer skapat det empiriska underlaget. Resultatet pekar på att lärarna förändrar sin undervisning utefter sitt kunnande i digitalitet, en kompetens och förmåga de av eget intresse och lust tillskansat sig. Lärarna uttrycker en frustration över att det egna intresset för digitalitet styr utbildningens kvalitet inom området. Digitalisering av kurser ses som problematiskt då digitala verktyg och lärplattform förväntas implementeras i befintlig verksamhet snarare än att det ges förutsättningar för att skapa nytt kursinnehåll. Resultatet visar att lärarna upplever en otydlighet i relationerna mellan sin egen och studentens digitalitet samt de digitala kompetenser och förmågor studenten förväntas kunna efter erlagd examen.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?