To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Att kommunicera framtiden… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Att kommunicera framtiden – nödvändigt för självbestämmandet.

Poster
Authors Ramona Schenell
Ingela Henoch
Anneli Ozanne
Susann Strang
Published in 5:e Nationella konferensen i Palliativ vård i Stockholm, 2018-03-21 – 22.
Publication year 2018
Published at Institute of Health and Care Sciences
Language sv
Keywords Palliativ vård, äldreomsorg, självbestämmande
Subject categories Nursing

Abstract

Bakgrund: Många människor lever sin sista tid i livet på särskilt boende för äldre och både förmågan att fatta och genomföra beslut kan vara nedsatt på grund av kognitiva och fysiska förluster. Många av de boende upplever att de inte kan vara autonoma och självbestämmande i sin vardag. Syfte: Att beskriva personalens upplevelser av kommunikation relaterat till de boendes självbestämmande i palliativt skede på särskilt boende. Metod: Individuella semistrukturerade intervjuer med 20 sjuksköterskor, undersköterskor och läkare genomfördes och analyserades induktivt med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Enligt personalen är kommunikation avgörande för självbestämmande i palliativt skede på särskilt boende. Både de boendes egna förmågor att kommunicera och det stöd de kan få från omgivningen när förmågan är nedsatt har betydelse för att upprätthålla självbestämmandet. Även den interprofessionella kommunikationen i vårdteamet påverkar självbestämmandet då avsaknad av planering inför framtiden till exempel kan bero på hierarkisk kommunikationskedja, rädsla att tala om döden och de olika professionernas olika tolkningar av begreppen palliativ, ej HLR och brytpunktsamtal. Att inte kommunicera om önskemål vid försämring kan enligt personalen leda till ofrivilliga sjukhusinläggningar och andra icke önskvärda livsuppehållande åtgärder i livets slut. Slutsats/konklusion: Olika tolkningar och rädslor förknippade med samtal kring livets slut kan hindra självbestämmandet vilket innebär att den interprofessionella kommunikationen likväl som kommunikationen mellan personal, boende och närstående behöver förbättras. Genom att redan i ett tidigt skede ha ett tydligt palliativt förhållningssätt med fokus på livskvalitet kan kommunikation om vårdens planering underlättas.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?