To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Estetiklös lärarutbildnin… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Estetiklös lärarutbildning - konsekvenser i belysning

Conference contribution
Authors Margaretha Häggström
Anna Udén
Published in e17 - Tyst kunskap eller bara tystnad? Forskningskonferens om estetiska ämnen, i Umeå 31/10 - 2/11, 2017
Publication year 2017
Published at Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies
Language sv
Links www.trippus.se/web/presentation/web...
Keywords Estetik, estetiska ämnen, lärarutbildning, läroplan
Subject categories Learning, Didactics, Educational Sciences

Abstract

Lärande involverar flera komplicerade och komplexa processer. I Illeris (2001) vida definition av lärande täcks ett flertal signifikanta perspektiv in, som pedagogik, psykologi, sociologi, och biologi. Dessa samverkande discipliner bidrar till en helhetsförståelse av lärande. Lärandets relation till motivation, lärmiljö, identitet och kroppslighet är också aspekter som påverkar lärprocesser. Vi vill här lägga till estetik som en betydande utgångspunkt i diskussionen om vad lärande är. I lärarutbildningen från 2011 med inriktning mot Förskoleklass - år 3 ingår varken bild eller musik. I elevers utbildning däremot ingår båda ämnena. I egenskap av VFU-lärare möter vi många skolor, klasser och lärare. Utifrån den erfarenheten vet vi att det ofta är klassläraren för de yngre åldrarna som själva står för undervisning i bild och musik, vilket innebär att vi examinerar lärare utan formell kunskap i dessa ämnen. Det i sin tur innebär att elever får okvalificerad undervisning i ämnena och att estetik som didaktiskt verktyg i andra ämnen är tämligen ogrundad, eventuellt obefintlig utan teoretisk relevans. Det är naturligtvis upprörande av flera orsaker. Vi vill i denna presentation främst peka på konsekvenserna för elevers lärande kopplat till ovan nämnda aspekter samt till skolans dubbla uppdrag att främja kunskap och fostra eleverna till demokratiska medmänskliga medborgare (Nordström-Lytz, 2013; Nihlfors, 2012, Bergem, 2000). Det förra tycks sedan skolreformen 2011 dominera vilket sker på bekostnad av det senare (Nordström-Lytz, 2013, Liedman, 2012). Syfte Syftet med denna presentation (och paper) är att dels uppmärksamma lärarutbildningens underlåtelse gällande att utbilda kompetenta lärare, dels att peka på de konsekvenser vi menar att denna underlåtelse för med sig. Referenser Bergem, Trygve (2000). Läraren i etikens motljus. Lund: Studentlitteratur. Illeris, K (2001). Lärande. Lund: Studentlitteratur. Liedman, S-E (2012). Hets!: En bok om skolan. Stockholm: Albert Bonniers Förlag. Nihlfors, E (2012). Lärarens dubbla uppdrag: Enligt den nya skollagen. Stockholm: Natur & Kultur. Nordström-Lytz, R (2013). Att möta den andra. Det pedagogiska uppdraget i ljuset av Martin Bubers dialogfilosofi. Avhandling. Vasa: Åbo Akademi.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?