To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Programöverskridande kurs… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Programöverskridande kurs i personcentrering

Conference contribution
Authors Catarina Wallengren Gustafsson
Irma Lindström
Louise Danielsson
Qarin Lood
Kristina Rosengren
Inger Jansson
Denislava Mintcheva
Marie Walther
Christina Finnsbäck
Published in högskolepedagogisk konferens i Göteborg (HKG 2015). 22 oktober 2015, Göteborg, Sverige.
Volume 22 oktober, 2015
Publication year 2015
Published at Institute of Neuroscience and Physiology
University of Gothenburg Centre for person-centred care (GPCC)
Institute of Neuroscience and Physiology, Department of Clinical Neuroscience and Rehabilitation
Institute of Medicine
Institute of Health and Care Sciences
Language sv
Keywords We Educate Care (WEC)
Subject categories Nursing

Abstract

Studier visar att om hälso-och sjukvården samt omsorgen utgår från personcentrerade grundantagande kan välbefinnandet såsom ökad trygghet, minskad smärtlindring och ökad tilltro till den egna förmågan öka hos patienterna samt att kost¬naderna för vården kan minskas. Denna evidensbaserade kunskap behöver nyttiggöras inom den högre utbildningen vid Sahlgrenska Akademin. Därför fattades beslut om att utveckla ett nytt utbildningsprogram som bidrar till att stödja lärande av personcentrerade grundantaganden. Detta utbildningsprogram har skapats tillsammans med programansvariga, lärare/lektorer och studenter från fyra program vid Sahlgrenska Akademin, PIL-enheten och Centrum för Personcentrerad Vård (GPCC). Utbildningsprogrammet riktar sig mot studenter från arbetsterapeut-, fysioterapeut-, läkar- och sjuksköterskeprogrammen. Grundantagandena i personfilosofi innebär att utgå från att människan är kapabel och ansvarstagande. Då pro¬grammet vilar på dessa grundantaganden har vi valt att tillämpa pedagogiska verktyg som flipped- och blended learning. Dessa verktyg ger stort utrymme för användning av studenternas egna resurser, erfarenheter, öppenhet och ansvarstagande. Utbildningsprogrammet har bedrivits i tre faser. Första fasen riktade sig till programansva¬riga vid de fyra programmen med syfte att förankra utbildningsprogrammets innehåll och pedagogik samt stödja projektets genomförande. Andra fasen innebar att lärare och stu¬denter från de fyra programmen tillsammans med projektledarna (utbildningsansvariga vid GPCC och lektor vid PIL-enheten) utvecklade lärande kring personcentrerad vård, flipped classroom, blended learning, kursplan (7,5 hp, avancerad nivå), annonsering, läruppgifter, examination och studiehandledning. Allt studiematerial i form av filmer, litteratur, ljudinspel¬ningar etc. skapades tillsammans och publicerades på lärplattformen GUL. Fas tre inled¬des med att 10 studenter från varje program (40 st) påbörjade kursen under våren 2015. De blev indelade i lärgrupper om 6-8 studenter och 2 mentorer. Tillsammans planerade lärgruppen studieplan, tidsplan och former för examination. I lärplattformen GUL hittar studenterna tips på litteratur (vetenskaplig och skönlitterär) och kortare filmer (från forskare, professionella, patienter) som kan stödja dem i deras lärande. Kursen pågår och avslutats under november 2015. Som projektledare har vi följande reflektioner till dags datum: Utmaningarna under fas 1 har bland annat rört förankringsarbetet med programansvariga. Utmaningarna under fas 2 har t.ex. handlat om lärarnas egenansvar att skaffa sig fördjupade kunskaper. Utmaningarna under fas 3 har i hög utsträckning rört tillämpning av nya pedagogiska metoder.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?