To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Trålskyddsuppföljning i K… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Trålskyddsuppföljning i Koster-Väderöfjorden, Sedimentationsundersökning i Spiran

Report
Authors Torsten Linders
Per G. Nilsson
Mattias Sköld
Gustav Edlund
Publisher Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturvårdsenheten
Place of publication Göteborg
Publication year 2014
Published at Department of Earth Sciences
Department of Biological and Environmental Sciences
Language sv
Links www.lansstyrelsen.se/vastragotaland...
Subject categories Oceanography, Fishery

Abstract

Inom Kosterhavets nationalpark finns ett antal områden där bland annat trålning inte är tillåtet. Sedan områdena inrättades har det dock inte gjorts någon systematisk utvärdering av deras effektivitet. Länsstyrelsen i Västra Götaland gav i mars 2012 Göteborgs universitet i uppdrag att under 2012 undersöka om trålningen i närheten av trålskyddsområdena ger upphov till uppslamning av sediment som sedan påverkar själva trålskyddsområdena. Under 2012 har vi inom projektet genomfört mätningar i närheten av och inom trålskyddsområdet Spiran under två perioder, dels den 26-27 augusti, dels den 4-19 oktober. Vi mätte från fartyg genom att sänka ner mätinstrument från ytan till nära botten. Detta gav totalt 59 vertikala profiler inne i och runt om trålskyddsområdet. Vi ställde även ut registrerande instrument i trålskyddsområdet under våra två mätperioder. Vi mätte framför allt turbiditet (grumlighet) och ström. Mätningarna var upplagda så att de omfattade både perioder då ingen trålning sker (dvs. helger) och perioder då trålning sker. Vi ser en del tecken på att turbiditeten påverkas av trålningen: • De dagar då det trålas ser vi fler värden med förhöjd turbiditet i de vertikala profilerna. • Djupintervallet med värden med förhöjd turbiditet sammanfaller med intervallet med högre bakgrundsturbiditet. Om de förhöjda turbiditetsvärdena är orsakad av trålning pekar detta på att trålningen även påverkar bakgrundsturbiditeten. • Den kontinuerliga mätningen antyder ett samband med trålningsaktiviteten. När en period av trålning börjar tenderar medelturbiditeten att öka. På motsvarande sätt tenderar medelturbiditeten att minska när trålnigen avslutas. De vertikala profilerna visar att turbiditeten i området runt Spiran präglas av horisontell likformighet, det vill säga att förhållandena inne i trålförbudsområdet liknar förhållandena utanför. Vi ser tecken på att naturliga processer är av stor betydelse. Det gäller framför allt ett mycket tydligt samband mellan turbiditet och tryck i den kontinuerliga mätningen, och att under perioder av vind i kulingstyrka den 9 och särskilt den 17 oktober ökar turbiditeten kraftigt. Hur detta ska tolkas är oklart. Våra mätningar visar dock att bottenströmmarna generellt är för svaga för att kunna erodera sedimenten i området och skapa någon turbiditet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?