To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Dialogträning på vårdarbe… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Dialogträning på vårdarbetsplatser

Report
Authors Mats Eklöf
Gunnar Ahlborg
Christina Grill
Eva-Carin M Lindgren
Ewa Wikström
Anna Ekman
ISBN 978-91-979247-0-2
Publisher Institutet för stressmedicin
Place of publication Göteborg
Publication year 2011
Published at Institute of Medicine, School of Public Health and Community Medicine
Department of Psychology
Department of Business Administration, Management & Organisation
Department of Food and Nutrition, and Sport Science
Language sv
Keywords Dialog, Feedback, Inflytande, Intervention, Kommunikation, Mixed method, Mixed models, Psykosocial, Teamklimat, Vård.
Subject categories Occupational medicine, Applied Psychology, Business Administration

Abstract

Bakgrund, syfte och design Begreppet dialog har använts för att definiera välfungerande och utvecklingsinriktad kommunikation och inbegriper att uttrycka genuina uppfattningar, erfarenheter och känslor, att vänta in, lyssna på och respektera andra perspektiv än det egna samt att vara beredd att låta sig påverkas. Studien var en klusterrandomiserad kontrollerad studie av en dialogträningsmetods effekter på dialogklimat och psykosocial arbetsmiljö bland personal vid enheter inom svensk sjukvård. Träningseffekter och träningsprocessen studerades även i en kvalitativ intervjustudie bland tränade. Träningen genomfördes på fem enheter inom svensk sjukvård och fem enheter utgjorde kontrollgrupp. Kontrollbetingelsen bestod av en konventionell föreläsning om dialog på arbetsplatsen. Metod Inklusionskriterier för enheter var chefens motivation och intresse, frånvaro av allvarliga samarbetssvårigheter samt att organisationsförändringar inte planerades under studieperioden. Träningen genomfördes i mindre grupper och följde en fast struktur men där utrymme fanns för situationsanpassade processinterventioner och kunskapsförmedling av tränarna. Tre legitimerade psykoterapeuter med erfarenhet av att leda gruppsamtal var tränare. Data insamlades med enkäter före träning samt 3 och 6 månader efter träning. 277 personer deltog, varav 158 tränades. Intervjuer med 21 deltagare genomfördes efter träningsperioden. Resultat Den kvantitativa effektstudien indikerade positiv träningseffekt på dialogklimat och psykosocial arbetsmiljö, dock med varierande grad av säkerhet. Resultaten pekade på att effekter kunde öka mellan tre- och sexmånadersuppföljningarna, vilket var oväntat. Den kvalitativa studien fann att deltagare kunde berätta om a) omedelbara träningseffekter i termer av Dialogöppningar (öppet klimat under träningen, utrymme för lyssnande och tal, tid för reflektion och perspektivbyte, vägledning i att formulera egna ståndpunkter, medvetenhet om styrkan i normer och värderingar) samt b) Förändrade kommunikationsmönster i arbetet (undvikande av förolämpningar och ironi, att våga säga sin mening och begära, att vara hänsynsfull och balanserad samt att konstruktivt konfrontera). De kvalitativa resultaten visade också förhållanden som möjliggör respektive försvårar dialog på vårdarbetsplatser, samt att motstånd mot träningen förekommit. Slutsatser Vi drog slutsatsen att dialogträning enligt den beskrivna metodiken var effektiv som medel att påverka kommunikationen bland deltagarna i dialogisk riktning och att öka deras inflytande i arbetet. Keywords Dialog, Feedback, Inflytande, Intervention, Kommunikation, Mixed method, Mixed models, Psykosocial, Teamklimat, Vård.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?