To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Science tourism och kunsk… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Science tourism och kunskapsturismens möjligheter

Report
Authors Maria Persson
Publisher Maritim utveckling i Bohuslän
Publication year 2019
Published at Department of Historical Studies
Language sv
Links https://www.tillvaxtbohuslan.se/mub...
Keywords Turism, Science tourism, kunskapsturism, maritima näringar, maritim turism, hållbar turism.
Subject categories Business Administration, History and Archaeology

Abstract

Delprojektet kunskapsturism, en del av Maritim utveckling i Bohuslän, har haft till syfte att undersöka och problematisera de två begreppen science tourism och kunskapsturism. Målen har varit att definiera och utforska dessa begrepp samt hur de kan användas som bärande och attraktiva komponenter inom turistnäring och destinationsutveckling. Vidare har syftet även varit att visa på hur dessa koncept kan bidra till ökad koppling och samverkan mellan maritim forskning och företagsutveckling samt att undersöka förutsättningarna för maritim turism med koppling till kunskap och forskning i norra Bohuslän. Med begreppet kunskapsturism avses alla former av turism där kunskapsöverföring är centralt. Hit räknas exempelvis matturism, naturturism, maritim turism och turism kopplat till kulturhistoriska sammanhang. Begreppet science tourism innefattar turism med koppling till forskningsverksamheter. Det kan exempelvis vara då en forskningsstation ger visningar av verksamheten eller erbjuder deltagande vid forskningsexkursioner. Idag märks en ökad efterfrågan på kunskapsbaserade upplevelser. Detta är en del av utvecklingen där semestern av många ses som en tid för personlig utveckling och självförverkligande, i vilket lärande är en viktig del. I projektet har en aktörsstudie av åtta olika kunskapsaktörer i norra Bohuslän genomförts; Sven Lovén centrum för marin infrastruktur – Tjärnö, Sven Lovén centrum för marin infrastruktur - Kristineberg, Havsfiskelaboratoriet i Lysekil, Havets Hus, Sotenäs symbioscentrum, Destination Havstenssund, Vitlycke museum, Kosterhavets Nationalpark. Fokus har lagts på aktörernas publika verksamhet samt deras samverkan med övrig besöksnäring. Samverkansgraden med företag inom besöksnäring som exempelvis guide- och upplevelseföretag är förhållandevis låg och här finns en stor utvecklingspotential. Både kunskapsturism och science tourism kan bidra till regional utveckling och hållbar turism. Kunskapsturismens viktigaste beståndsdel är kunskap. Därför rekommenderas att lyfta fram kunskap som ledord i näringarnas marknadsföring, för att möta den ökade efterfrågan på kunskapsbaserade upplevelser. Studien visar även på kunskapsturismens hållbara värden. Kunskapsturism och science tourism har möjlighet att sprida kunskap och öka medvetenheten om havet. Det är även viktigt i den målkonflikt som uppstår mellan ökat fokus på havet genom besöksnäring och att värna om unika havsmiljöer. Befintlig guideverksamhet bygger till stor del på kulturhistorisk grund. En rekommendation för den guide eller det upplevelseföretag som vill finna ingångar till maritim turism är att ta utgångspunkt i det förflutna, genom kulturhistoriska aspekter av havsbruk. Genom att berätta om tidigare havsbruk öppnas en övergång till att berätta om dagens maritima näringar och förutsättningar. Undersökningen visar att science tourism kan vara en viktig resurs i regional och lokal utveckling. För att nå dit krävs ökad samverkan och nätverksskapande. Man behöver även finna vägar för att komma över trösklar för samarbete som uppstår då verksamheter med olika syften, mål och verksamheter skall mötas. Akademi och näringsliv bygger på olika värden och det är därför en förutsättning för samverkan att se hur man kan dra nytta av varandras arbetssätt och värden. Ökad samverkan skapar mervärde för akademi, näringsliv och destination. För en utveckling av kunskapsturism och science tourism rekommenderar delprojektet: ökat fokus på kunskap i marknadsföringen, tydligare koppling till hållbar utveckling och hållbar turism, en utgångspunkt i maritimt kulturarv för den guide som vill finna ingångar i det maritima och en ökad fokus på samverkan och nätverksskapande.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?