To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Flyktingkrisen 2015 … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Flyktingkrisen 2015

Report
Authors Marina Ghersetti
Tomas Andersson Odén
ISBN 978-91-7383-860-3
Publication year 2018
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Language sv
Keywords Journalistik, flykting, innehållsanalys, opinion, panel
Subject categories Media and Communications

Abstract

Analysen av mediebevakningen och allmänhetens åsikter om flyktingkrisen bygger på två typer av undersökningsmaterial insamlade hösten 2015 och våren 2016. Det ena materialet utgörs av innehållsanalyser av 1 053 inslag i Dagens Nyheter, Aftonbladet, Rapport och Dagens Eko publicerade under perioderna 10 oktober till 20 november 2015 respektive 7 april till 18 maj 2018. Det andra materialet utgörs av webbenkäter utsända till 2 500 respondenter i slutet av oktober 2015, och därefter en gång till våren 2016 till dem som besvarade den första enkäten. Innehållsanalysen visar att nyhetsmediernas rapportering om flyktingfrågorna hösten 2015 var mycket omfattande. Händelserna som de rapporterade om utspelade sig i huvudsak i Sverige, och tre dominerande ämnen var flyktinginvandringens storlek, invandringens effekter på samhället samt flyktingarnas situation. Artiklarna var problemorienterade, men anslaget i huvudsak neutralt, dock med viss övervikt i tidningarna för material med ett positivt förhållningssätt till flyktingarna. Till detta bidrog en i huvudsak positiv bild i ledare, krönikor och debattartiklar. På våren minskade antalet inslag kraftigt, samtidigt som medieinnehållet blev något mer flyktingvänligt, bland annat beroende på publiceringen av ledare och debattartiklar som tog flyktingarnas parti gentemot den politiska åtstramningen. Politiska krav på ökat flyktingmottagande i andra länder försköt händelsearenan från Sverige till Europa och Turkiet. Enkäterna till allmänheten visar på stort intresse för rapporteringen; ytterst få sade sig varken ta del av nyhetsmedier eller sociala medier för att informera sig om flyktingfrågan. På hösten var andelen som var nöjda med nyhetsmediernas rapportering betydligt större än andelen missnöjda. Detta ändrade sig den följande våren då andelarna nöjda och missnöjda var ungefär lika stora. Parallellt med detta växte missnöjet med regeringens politik. Redan hösten 2015 var det fler som förespråkade minskat mottagande än ökat, och den opinionen förstärktes ytterligare något den följande våren. Missnöjet med Migrationsverket ökade också.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?