To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Handbok i konflikthanteri… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Handbok i konflikthantering för organisationskonsulter och personalspecialister

Book
Authors Thomas Jordan
ISBN 978-91-87817-85-4
Publisher Perspectus Kommunikation
Place of publication Sävedalen
Publication year 2014
Published at Department of Sociology and Work Science
Language sv
Keywords konflikthantering, organisationskonsulter, medling, interventionsmetodik, gruppmedling
Subject categories Applied Psychology, Work Sciences

Abstract

Denna handbok i konfliktinterventionsmetodik är i första hand skriven för de som arbetar professionellt med kon¬flikter på arbetsplatser: organisations¬konsulter i fristående företag och vid företagshälsor, samt personalspecialister. Boken är indelad i tre delar. Den första delen, Utgångs¬punkter, ger
 läsaren en omfattande genomgång av de begrepp och dimensioner som behövs för att se och förstå olika arbets¬platskonflikters egenskaper och dynamik. Dessutom får läsaren en bred överblick över de strategier och red¬skap konsulter, personal¬specialister och ledare kan använda för att hantera en konflikt. Den andra delen, Interventionsmetodik, be¬hand¬lar konflikthanteringshant¬verket: uppdrags¬for-mulering, ansatser för att omfokusera från problem till lösningar, grupp¬med¬lings-metodik, samtalsmetodik, kartläggningar och strategier för att bygga robusta samarbetskulturer. Den tredje delen, Fallberättelser, presenterar elva olika exempel på hur konsulter/medlare kan gå till väga när de utför ett konflikt-hanteringsuppdrag. Bokens innehåll bygger på 20 års pedagogiskt arbete med konflikter i arbetslivet och resultaten av ett mindre forskningsprojekt finansierat av AFA Försäkring. I projektet har 13 organisationskonsulter intervjuats om sina arbetssätt. Till grund för boken ligger också en omfattande litteraturgenomgång av framför allt tysk¬språkig metod¬litteratur.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?