To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Grundläggande färdigheter… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Grundläggande färdigheter - och färdigheters grundläggande

Book
Authors Ingrid Pramling Samuelsson
Ann-Charlotte Mårdsjö
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 1997
Published at Department of Education, Childhood Studies Unit
Language sv
Keywords förskola, lärande, barn
Subject categories Pedagogy

Abstract

Att utveckla barns förståelse, att lära dem lita till sina egna idéer och aktivt delta i kunskapsprocessen är viktiga mål för verksamheten i skola och förskola. Denna bok skildrar en fenomenografiskt inspirerad didaktik, ett arbetssätt som bygger på en tillit till barns vilja och intresse för att lära sig. Pedagogens uppgift blir att hitta ett innehåll som barnet kan relatera sina erfarenheter till. Det handlar om att inte hindra det aktiva barnet, utan följa, stödja, utmana och dela erfarenheter &endash att både leda och låta sig ledas i barns erfarenhetsvärld. Inledningsvis ges en teoretisk bakgrund där författarna redogör för centrala begrepp och viktiga principer för barns lärande och utveckling. Därefter följer fem kapitel som behandlar olika innehållsaspekter som är lämpliga att arbeta med i åldrarna runt skolstarten, t.ex. natur och samhälle, läsning och skrivning samt matematik. Författarna beskriver barns förståelse av de olika områdena och ger konkreta exempel på hur pedagoger arbetat med barn kring vissa aspekter av dessa teman. Boken avslutas med en diskussionsdel där det aktiva barnet lyfts fram. Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av lärare, fritidspedagoger och förskollärare.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?