To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Fysiskt bråk som socialt … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Fysiskt bråk som socialt problem- en jämförelse mellan fysiskt bråk mellan syskon respektive skolkamrater

Conference contribution
Authors Sara Uhnoo
Published in Paper presenterat på Nordiska sociologkongressen i Malmö, 20-22 Augusti 2004
Pages 26
Publication year 2004
Published at Department of Sociology
Pages 26
Language sv
Keywords Konstruktion av sociala problem, ungdomar, skolvåld, syskonbråk
Subject categories Sociology, Criminology

Abstract

Syftet är att ge ett tillämpningsexempel på sociala problem genom att jämföra diskurser om två typer av fysiskt bråk mellan barn och ungdomar, nämligen mellan syskon i skolåldern och skolkamrater i grund- och gymnasieskolan. Valet av exempel gjordes utifrån ett antagande att fysiskt bråk mellan skolkamrater, till skillnad från fysiskt bråk mellan syskon, tenderar att kollektivt definieras som ett socialt problem. Rimligheten i denna utgångspunkt undersöks kortfattat genom att resonera kring massmedial uppmärksamhet, forskningsläge, intresseorganisationer som gör anspråk på ”problemen”, politisk debatt samt åtgärder. Den frågeställning som texten kretsar kring är vilka tänkbara, potentiella förklaringar det kan finnas till att fysiskt bråk mellan syskon inte kollektivt definieras som ett socialt problem medan fysiskt bråk mellan skolelever gör det. Då ett konstruktivistiskt synsätt på sociala problem tillämpas undersöks framför allt diskursiva skillnader i synen på syskon- respektive skolvåld. Till grund för texten ligger en analys av intervjuer om ”våld” med sammanlagt 33 ungdomar, 18 tjejer och 15 killar, i åldern 15-19 år. Några potentiella förklaringar som tas upp är att syskonbråk till skillnad från skolbråk inte anses leda till allvarliga skador, eftersom syskon inte förväntas vilja eller kunna skada varandra, att syskonbråk definieras som ett familjeproblem snarare än ett samhällsproblem, att skolbråk i högre utsträckning sker och av de inblandade görs offentligt, att det anses vara föräldrarnas ansvar att se till att konflikter mellan syskon inte leder till övergrepp vilket medför att barnen fråntas ansvar medan skolbråk istället hanteras av skolpersonal genom polisanmälan, frånvaro av smidiga eller sedan tidigare etablerade åtgärder i skolbråksfrågan, att syskon i högre utsträckning än skolelever betraktas som jämbördiga parter samt att det eventuellt saknas inflytelserika aktörer med intresse av att göra anspråk på och ”äga” syskonbråksfrågan.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?