Skip to main content
Breadcrumb

Social Relations and Special Needs for Pre-School Teachers

Course
LÖK71G
Bachelor’s level
7,5 credits (ECTS)

About

Kursen behandlar barns relationer och individuella utveckling i förskolan.Utgångspunkten är syn på lärande som grundas i varje barns behov, möjlighet ochrättighet till delaktighet, lek och lärande. Samspelet mellan individens förutsättningar,samhällets och verksamhetens villkor problematiseras utifrån specialpedagogiskaperspektiv. Möjligheter och hinder i förskolans arbete med alla barns språk- ochkommunikationsutveckling samt sociala utveckling diskuteras. Dessutom behandlasverktyg för att identifiera viktiga faktorer som kan användas i ett förebyggande syfte.Stor vikt läggs vid lärarens förhållningssätt, bemötande och kunskaper om gruppersdynamik. I kursen behandlas även funktionsnedsättningar och olikaförklaringsmodeller används för att skapa förståelse för den komplexitet det oftasthandlar om. AKK och IKT som stödjande verktyg prövas.

Prerequisites and selection

Requirements