University of Gothenburg
Breadcrumb

Aktiviteter inom ULF våren 2024

Inom ULF stödjer vi utvecklandet av nya ULF-projekt och hjälper till att etablera kontakter mellan skolverksamheter och forskare. Vi vill också att lärdomarna från genomförda projekt får brett genomslag i praktiken. För att bidra till detta prövade vi under våren olika stödformer i form av seminarier och workshops, samt i form av utlysningar av ULF-medel till aktiviteter som sökande själva utformar

Öppna aktiviteter:

Seminarier och workshops med fokus på planering av ULF-projekt riktade mot forskare och lärare/skolledare

Aktiviteterna fokuserar till exempel praktiknära forskning på vetenskaplig grund, samverkansforskning ”från ax till limpa”, att fånga frågor i praktiken, kvalitet, trovärdighet, forskningsbara frågor, hållbar spridning och etiska dilemman.

Inbjudan till symposium och workshop med fokus på praktiknära forskning i samverkan - 18 juni

------------------------------

Aktiviteter där medel har sökts våren 2024:

Hållbar spridning av ULF-projektens resultat

Dessa medel kan sökas för verksamhet som bidrar till hållbar spridning av resultat sprungna ur genomförda ULF-projekt. Med hållbar i detta sammanhang menas att resultaten genom spridning i samverkan får verkan i skolpraktiken och bidrar till den skillnad projektet avsåg att uppnå, inom och mellan avsedda skolpraktiker.

Projekt som fått bidrag för Hållbar spridning av ULF-projektens resultat under 2024 är:

 

------------------------------

Stöd till färdigställande av pågående forskningsprojekt i samverkan

Detta stöd delas ut till färdigställande av pågående samverkansprojekt på vetenskaplig grund. Färdigställandet behöver ske inom en 6-månaders ram. Samverkan på vetenskaplig grund definieras i sammanhanget som att såväl forskare som lärare/skolledare är aktiva i projektet och att det har som mål att bidra till skillnad i skolpraktiken utifrån dess synliggjorda behov.

Projekt som fått bidrag för Stöd till färdigställande av pågående forskningsprojekt i samverkan är:

Följeforskning och pilotstudier 

Medel delas ut till samverkansprojekt i mindre skala. Med följeforsknings avses att forskare involveras i planerade skolutvecklingsprojekt för att följa process och bidra till att synliggöra resultat på vetenskaplig grund. En pilotstudie avser prövande av en idé med grund i ett pedagogiskt dilemma i samverkan.

Belopp: 100 000 – 250 000 SEK
D
eadline för ansökan var 1 april respektive 12 maj.

------------------------------

Möten mellan lärare/skolledare och forskare

Dessa medel delas ut för att lärare/skolledare respektive forskare som har en idé om ett ULF-projekt skall få tillfälle att mötas för att diskutera och forma idén i samverkan under 3x3 timmar. Ansökan behöver involvera såväl lärare/skolledare som forskare.

Belopp: Lönekostnad för tre personer som deltar i tre möten á tre timmar.