University of Gothenburg
Image
En handledare pratar med studenter.
Breadcrumb


I utbildningsplanen för läkarprogrammet ingår ett självständigt examensarbete på 30 hp inom huvudområdet medicin. Examensarbetet är en kurs på avancerad nivå schemalagd till termin 10 som utgör en central komponent i läkarstudenternas vetenskapliga och professionella utveckling. Det vetenskapliga projektarbetet, som utgör huvuddelen av kursen, kan påbörjas när som helst under läkarutbildningen. Som handledare har du en betydelsefull roll i att stödja studenterna under detta projektarbete.

Kursens mål

Syftet med examensarbetet är att ge studenten erfarenheter inom forskning och vetenskap, låta studenten tillämpa och fördjupa tidigare och nya kunskaper och färdigheter samt ge studenten möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till framtagna resultat inom medicinsk forskning och utveckling. 

Kursplanen

I kursplanen beskrivs förkunskapskrav, lärandemål, innehåll samt former för undervisning och bedömning, länk till kursplan LÄA110

Vilka är kraven för att bli handledare?

Huvudhandledaren måste vara disputerad och ska vara anställd vid Göteborgs universitet (GU) eller inom Västra Götalandsregionen (VGR). Om det vetenskapliga projektarbetet utförs på annat lärosäte ska det, förutom en handledare på den plats där projekten bedrivs, även alltid finnas en handledare som är anställd vid GU eller VGR.

Vilka typer av projekt är lämpliga?

Det vetenskapliga projektarbetet som utgör examensarbetets kärna ska innehålla en medicinskt relevant frågeställning och är tänkt att vara en inkörsport till fortsatt forskning och utvecklingsarbete. Projektarbetet kan vara kliniskt, experimentellt, epidemiologiskt, folkhälsovetenskapligt inom ramen för global hälsa, utgöras av registerstudier, intervju- och enkätstudier eller bestå av en analytisk systematisk litteraturöversikt. Kliniska läkemedelsprövningar och fallbeskrivningar godkänns ej som examensarbeten.

Var kan projektet utföras?

Projektarbetet kan genomföras inom GU/VGR, eller vid annat lärosäte med motsvarande status, men även vid sjukhus, vårdcentral, företag, organisation eller Non-Governmental Organization (NGO) i Sverige eller utomlands.

Projektdatabasen

I projektdatabasen kan du som handledare annonsera dina projektförslag så att de blir tillgängliga och sökbara för studenterna. Studenten har sedan möjlighet att välja ut intressanta projekt från projektdatabasen och ta kontakt med de aktuella handledarna för att diskutera och eventuellt påbörja ett specifikt projektarbete. Lathund för projektdatabasen.

Inloggning i projektdatabasen

  • Om du har ett x-konto vid Sahlgrenska akademin, använd detta för att logga in. Det är samma konto som du använder vid inloggning på Medarbetarportalen.
  • Om du inte har ett x-konto, vänligen kontakta kursadministrationen på examensarbetet.lakare@gu.se 

Annonsera projektförslag

  • Om ditt namn finns i databasen efter inloggning, klicka på ”+” för att lägga till projektförslaget.
  • Om ditt namn inte finns i databasen efter inloggning, klicka på ”+”-tecknet, skriv in ditt namn och kontaktuppgifter. Klicka sedan på ”+” igen för att lägga till ditt projektförslag.

Etikprövning av projektarbeten

De flesta examensarbeten som berör människa ska ha prövats och godkänts av Etikprövningsmyndigheten (EPM). Alla djurförsök ska ha granskats och godkänts av en djurförsöksetisk nämnd. Det är du som handledare som ansvarar för att ett godkännande från EPM eller djurförsöksetiska nämnden finns på plats när examensarbetet påbörjas. Mer information finns på Handledarsidan på Canvas.

Studenters åtkomst till journaluppgifter

I de fall studenten behöver läsa journaler och få tillgång till data från dessa för att kunna genomföra sitt projektarbete så måste studenten ha tillstånd för detta från verksamhetschef på avdelningen. Denna så kallade uppdragstilldelning ska undertecknas av berörd verksamhetschef. Detta gäller oavsett vad det står i godkännandet från EPM. Mer information finns på Handledarsidan på Canvas.

Handledarersättning

Viss ersättning utgår till handledare för projekt på examensarbetet som studenten slutför under er handledning. Mer information finns på Handledarsidan på Canvas.

Ytterligare information till dig som handledare

Ytterligare information till dig som handledare finns på Handledarsidan på Canvas.