Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Biobank Core Facilities

Behöver du som forskare ha stöd i provtagning och hantering av humanbiologiskt material? Eller ska du göra en biobanksansökan? På Biobank Core facility finns experter som kan hjälpa dig både operativt och rådgivande. Vi har också ett nationellt ansvar att utveckla biomarkörer och bedriva forskning kring provkvalité.

Forskningsstöd och rådgivning

På Biobank Core Facility kan du t.ex. få hjälp med

 • Rådgivning och biobanksstöd
 • Biobanksansökan
 • Insamling av prover
 • Provhantering
 • DNA-extraktion
 • PBMC-extraktion
 • Förvaring och spårbarhet av biobanksprov

Stöd med provinsamling

Biobank Core Facility erbjuder utökad operativ biobanksservice. Vi ger råd och praktiskt stöd för provinsamling och provhantering. Vi kan också ge information om transport av biologiskt material, analysplattformar, provtillgång och systemstöd för datahantering kopplat till biobanksprov.

Rådgivning och biobanksansökan

Biobank Core facility ger råd, vägledning och information kring biobankslagen och biobanksprover. Vi kan också stödja dig med biobanksansökan eller upprättande av biobanksavtal, Material Transfer Agreement (MTA), och biobanksrelaterade delar i etikansökan och forskningsinformation.

Regional och nationell samverkan

Vi samverkar med Biobank Väst som finns belägen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och är Västra Götalands gemensamma biobank. Tillsammans jobbar vi utifrån nationella och internationella riktlinjer för att hjälpa dig harmonisera din forskning utifrån rådande förutsättningar.

Biobank väst är den gemensamma administrativa biobanken med registreringsnummer 890 hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och ansvarar för alla provsamlingar inom Västra Götaland.

Biobank Core Facility är också en av de nationella noderna inom Biobank Sverige. Här har vi ett nationellt ansvar att utveckla biomarkörer och bedriva forskning kring provkvalité.

  Biobank väst logotyp
  Vi samverkar regionalt genom Biobank Väst
  Biobank Sveriges logotyp
  Vi har nationellt uppdrag genom Biobank Sverige.

  Få tillgång till forskningsstöd

  På Core Facilities kan vi ge dig råd och stöd i olika frågor som du kan ha i din forskning gällande biobanker. Välkommen att kontakta oss!

  Nedan har vi också samlat några vanliga frågor och svar med länk till mer information på Biobank västs webbplats och den nationella webbplatsen Biobank Sverige.

  Här finns information för dig som ska följa Biobankslagens krav om provhantering. Du hittar också information om tillgång till befintliga biobanksprover för forskning, metodutveckling eller klinisk prövning. För att kunna använda biobanksprov i forskning krävs en biobanksansökan.

  Biobankslagen omfattar prover som har tagits inom hälso- och sjukvård och som kan härledas till en enskild person. Biobanksprov är allt ifrån vätskor som blod, serum, plasma och saliv till fecesprov och vävnadsprov.

  Om Biobankslagen på Biobankväst.se

  Om Biobankslagen på Biobanksverige.se

  Vilka prov omfattas av biobankslagen?

  Biobankslagen omfattar prover som har tagits inom hälso- och sjukvård och som kan härledas till en enskild person. Biobanksprov är allt ifrån vätskor som blod, serum, plasma och saliv till fecesprov och vävnadsprov.

  Ett prov är ett biobanksprov om provet är taget inom hälso- och sjukvård och:

  • Provet är taget för vård, diagnostik och behandling, sparas mer än 2 månader efter analys och dessutom är spårbart till provgivaren, eller om
  • Provet är taget för forskning och är spårbart till provgivaren. Från 1 januari 2019 kommer dock biobankslagen inte längre vara tillämplig på prover som är avsedda för forskning och som analyseras inom sex månader efter provtagningstillfället och förstörs omedelbart efter analysen. Lag (2018:1273)

  Prov som inte omfattas av biobankslagen:

  • Provgivaren är en försöksperson/patient utanför hälso- och sjukvården
  • Proverna är anonymiserade dvs. de är inte längre spårbara till provgivaren via kod eller liknande
  • Proverna är ett resultat eller en produkt
  • Rutinprov för vård och behandling som inte sparas längre än två månader efter avslutad analys
  • Proverna är tagna utanför Sveriges gränser
  • Vävnader och celler som ska användas för transplantation, assisterad befruktning och tillverkning av läkemedel

  Lag (2018:1273).

  Inom Västra Götaland skickas biobanksansökan tillsammans med bilagorna till avdelning Regionalt biobankscentrum Väst, en enhet under Biobank Väst.

  Biobanksansökan i Västra Götaland

  Biobanksansvar över prov i studier

  Alla prov som omfattas av biobankslagen måste registereas som en provsamling i en biobank med en biobanksansvarig utsedd av huvudmannen för biobanken. Universiteten och landstingen/regionerna har överenskommelser som innebär att universiteten ofta förvarar sina provsamlingar inom landstingens/regionernas biobanker. Det formella ansvaret för provsamlingarna finns därmed hos en biobanksansvarig hos aktuell vårdhuvudman.

  Biobank Väst är den gemensamma administrativa biobanken med registreringsnummer 890 hos IVO för Västra götalandsregionen och Sahlgrenska Akademin och ansvarar för alla provsamlingar inom Västra Götaland. För provsamlingar som har inrättas i Biobank Väst, blir Västra Götalandsregionen därmed ansvarig för proverna.

  Biobanksavtal

  I en forskningsstudie kan man behöva tillgång till nytagna och/eller befintliga prov. Tillgång kan ges antingen genom att prov kvarstår som en provsamling hos sjukvårdshuvudmannen eller genom att prov utlämnas till en biobank hos en annan huvudman. Biobank Sverige har tagit fram gemensamma principer och blanketter för tillgång till biobanksprover för forskning och klinisk prövning. Principerna och ansökningsblanketterna hittas på Biobank Sverige.

  För att få tillgång till nyinsamlade prover krävs alltid:

  • Godkänd etikprövning
  • Villkoren i beslutet från etikprövningsmyndigheten är uppfyllda
  • Samtycke och forskningspersoninformation
  • Rutiner och ansvar för kodning/pseudonymisering är fastställda
  • Biobanksavtal upprättat

  För singelcenter studier används blanketten "L1 Tillgång till prov" och personuppgifter för forskning. Vid multicenter studier kan en multicenteransökan (N1a) användas under förutsättningar att nedanstående kriterier är uppfyllda.

  Följande kriterier måste vara uppfyllda för att kunna använda multicenterprincipen:

  • Nyinsamlade prov (notera att insamlade vävnadsprov som går via patologen räknas som befintliga prov)
  • Endast prov som utlämnas till en mottagande biobank
  • Nationell prövare får ej vara privatvårdgivare (d.v.s. huvudprövare måste tillhöra en region/landsting)
  • Minst ett center skall vara landsting
  • Prövare/nationell koordinator måste kontakta e-biobank för att säkerställa spårbarheten

  Samtliga blanketter och instruktioner för ansökan inklusive bilagor finns på Biobank Sverige. Inom Västra Götaland skickas biobanksansökan tillsammans med bilagorna till avdelning Regionalt biobankscentrum Väst, en enhet under Biobank Väst.

  Skicka in dina dokument till rbcvast@vgregion.se.

  Originalavtal skickas per post till;
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Biobank Väst/Regionalt biobankscentrum
  413 45 Göteborg

  För att få tillgång till befintliga prov krävs ett beslut från provsamlingens handläggare. Du är välkommen att kontakta oss på Core Facilities för att veta mer. 

  Nyinsamlade eller befintliga prov, Biobank Väst

  Tillgång till prov för forskning, Biobank Sverige

  Störst andel prov finns sparad i landstingens/regionernas vårdprovsamlingar. Vårdprovsamlingar är i första hand avsedda för vård, diagnostik och behandling, men kan även tillgängliggöras för forskning om det finns ett etikgodkännande och patienter/provgivare har lämnat sitt samtycke.

  För att få tillgång till befintliga vårdprovsamlingar för din forskning, kontakta Biobank Core facility via kontaktformuläret till höger så hänvisar vi till rätt avdelning.

  Prov som ingår i befintliga forskningsprovsamlingar och kohorter, hittar du på Biobank Sverige eller kontakta lokala biobanker för deras förteckning. Huvudansvarig forskare måste medge sitt samtycke innan biobanksansvarig kan godkänna uttagsförfrågan.

  För att få tillgång till befintligt prov krävs alltid:

  • Godkänd etikprövning
  • Villkoren i beslutet från etikprövningsmyndigheten är uppfyllda
  • Samtycke och forskningspersoninformation (om EPM inte har gett undantag)
  • Rutiner och ansvar för kodning/pseudonymisering är fastställda
  • L1 tillgång till prov och personuppgifter för forskning inkl. bilaga L1a/b Uppgifter om befintliga prov

  Samtliga blanketter och instruktioner för ansökan inklusive bilagor finns på Biobank Sverige. Inom Västra Götaland skickas biobanksansökan tillsammans med bilagorna till avdelning Regionalt biobankscentrum Väst, en enhet under Biobank Väst.

  Skicka in dina dokument till rbcvast@vgregion.se.

  Originalavtal skickas per post till;
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Biobank Väst/Regionalt biobankscentrum
  413 45 Göteborg

   

  För att skicka prov till analys utanför huvudmannen, ska ett Material Transfer Agreement (MTA) upprättas mellan huvudansvarig forskare/PI mottagande laboratorium och biobanken. Blanketten hittas på Biobank Sverige.

  Inom Västra Götaland skickas MTA till Regionalt biobankscentrum Väst, en enhet under Biobank Väst.

  Skicka in MTA till rbcvast@vgregion.se.

  Originalavtal skickas per post till:
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Biobank Väst/Regionalt biobankscentrum
  413 45 Göteborg

  Skicka prov för analys, Biobank Väst

  Biobank väst arrangerar med jämna mellanrum kurser, seminarieserier och föreläsningar. Håll även utkik på vår webbplats då vi löpande informerar om kommande utbildningar på Göteborgs universitet.

  Utbildningar, Biobank Väst

  Kontakta oss

  För att förstärka samarbetet inom Biobank Sverige och harmonisera nationella biobanksaktiviteter finns en projektledare eller provservicekoordinator vid varje universitet med en koppling till universitetssjukhuset. Projektledare eller provservicekoordinator ger råd och stöd vid planering, insamling och uttag i nationella studier. Alla är delaktiga i att skapa det nationella provservicenätverket. 

  Elin Stenfeldt
  Projektledare och Nationell Provservicekoordinator

  Åsa Torinsson Naluai
  Docent och universitetsbiobanksamordnare

  Om oss

  Biobank Core Facility tillsammans med Biobank Väst utgör en av noderna inom Biobank Sverige och har som nationellt ansvar att utveckla biomarkörer och bedriva forskning kring provkvalité. Tillsammans med Core-Facilities och SciLifeLab har vi därför identifierat olika analysplattformar och tekniker som inte lever upp till den reproducerbarhet som är önskvärd och därför behöver harmoniseras och standardiseras för att kunna nå sin fulla potential för framtidens forskning och sjukvård.

  Under 2017 träffades en ny huvudöverenskommelse mellan Sveriges universitet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt näringslivets branschorganisationer gällande nationell biobanksinfrastruktur. För att fullfölja huvudöverenskommelsen inrättades samarbetsorganet Biobank Sverige. Syftet med det utökade samarbetet är att bygga en gemensam, förbättrad och långsiktigt hållbar nationell biobanksinfrastruktur för hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv med de bästa förutsättningar för både nationellt och internationellt samarbete. Det stärkta samarbetet får stöd av vetenskapsrådet i form av medel för åren 2018-2019, med möjlighet att söka förlängning för utökad satsning. Syftet med den nya forskningsinfrastrukturen och integrationen är att producera god vetenskap baserad på biobanksprov till gagn för folkhälsan och den enskilde patienten.

  Kontakt