Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Botan
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Fysiologi & cellbiologi

Forskningen inom fysiologi & cellbiologi kan delas upp i två huvudinriktningar - växtcell- och molekylärbiologi respektive zoofysiologi. Här studeras hur djur och växter fungerar.

Växtcell- och molekylärbiologi

På växtsidan behandlar vi grundläggande frågor inom tillväxt, hur växter reagerar på klimatförändringar och andra stressfaktorer i miljön samt produktion av sekundära metaboliter. Fokusområden inkluderar funktionell genomik hos kiselalger, regleringsmekanismer i fotosyntetiska membran hos växter och alger,  och anpassningar till abiotisk stress hos växtgrödor som vete.

Under respektive rubrik ser du vilka som jobbar inom området med länkar till kontaktuppgifter samt eventuella projekt- eller gruppsidor.

Adrian Clarke (professor)

Cornelia Spetea Wiklund (professor)

Mats Andersson (forskare)

Dessutom sker samarbete med forskare på institutionen för marina vetenskaper

Cornelia Spetea Wiklund (professor)
Läs mer om Cornelias forskning på PhoBio

Mats Andersson (forskare)

Dessutom sker samarbete med forskare på institutionen för marina vetenskaper

Henrik Aronsson (professor)
Läs mer om Henriks forskning

Mats Andersson (forskare)

Cornelia Spetea Wiklund (professor)
Läs mer om Cornelias forskning på PhoBio

Angela Wulff (professor)
Läs mer om Angelas forskning

Lab på Botan
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Zoofysiologi

På djursidan fokuserar vi på frågor inom områden som utveckling, tillväxt, ämnesomsättning, kardiovaskulär och gastrointestinal fysiologi, endokrinologi och akvatisk toxikologi. För att få en helhetsbild kombinerar vi studier på molekyl- och cellnivå med heldjursförsök. En viktig gren inom zoofysiologin är ekofysiologin som främst belyser djurens fysiologiska anpassningar och svar på förändringar i miljön. I och med den pågående klimatförändringen med ökande temperaturer och surare hav är detta en forskningsgren som har vuxit i betydelse under senare år, både på institutionen så väl som internationellt.

Forskningen omfattar framförallt fisk och marina evertebrater, både odlade och djur från vilda populationer. Många av frågorna vi jobbar med är ren grundforskning men en viktigt del omfattar även olika aspekter av akvakultur.

Under respektive rubrik ser du vilka som jobbar inom området med länkar till kontaktuppgifter samt eventuella projekt- eller gruppsidor.

Michael Axelsson (professor)

Erik Sandblom (professor)

I nära samarbete med Albin Gräns, SLU

Läs även mer på ECG-gruppens sida

Catharina Olsson (lektor) - kontroll av tarmmotilitet med fokus på autonoma nervsystemet

Erik Sandblom (professor) - främst reglering av blodflöde till magtarmkanalen

Michael Axelsson (professor) - främst reglering av blodflöde till magtarmkanalen

Läs även mer på ECG-gruppens sida

 

Kristina Snuttan Sundell (professor)

Henrik Sundh (forskare)

Läs mer på FEL-gruppens sida

Elisabeth Jönsson Bergman (lektor) - aptitreglering och effekt av framförallt hormonen ghrelin, GH och IGF-1

Björn Thrandur Björnsson (professor/seniorforskare) - tillväxt, energibalans och aptitkontroll i olika livsstadier

Läs mer på FEL-gruppens sida

Henrik Sundh (forskare)- hudens barriärfunktion, sårläkning och upptag av mikroplast

Kristina Snuttan Sundell (professor) - upptag och skydd i tarmen

Läs mer på FEL-gruppens sida

Erik Sandblom (professor)

Catharina Olsson (lektor) - aspekter som berör autonoma nervsystemet och tarmrörelser

Michael Axelsson (professor)

I nära samarbete med Albin Gräns, SLU

Läs även mer på ECG-gruppens sida

Kristina Snuttan Sundell (professor)

Elisabeth Jönsson Bergman (lektor)

Henrik Sundh (forskare)

Björn Thrandur Björnsson (professor)

Jonathan Roques (forskare)

Forskningen fokuserar på:

  • utveckling av nya foder, baserat på hållbart producerade ingredienser där man tittar på effekter på tillväxt, näringsinnehåll och hälsa hos djuren
  • Nya marina arter för akvakultur, till exempel havskatt, hummer och sjögurka
  • Optimering av återcirkulerande akvakultursystem (RAS)

Läs mer på FEL-gruppens sida

Kristina Sundell (professor)

Jonathan Roques (forskare)

Läs mer på FEL-gruppens sida

 

Dessutom samverkan i projekt som leds av Albin Gräns, SLU

Michael Axelsson (professor)

Erik Sandblom (professor)

Läs mer på ECG-gruppens sida

Följande projekt överlappar med  ekotoxikologi, se huvudområde Miljövetenskap

Malin Celander (professor)
Läs mer på CYP-gruppens sida

Simpa
Foto: C. Olsson

Vad är zoofysiologi?

Zoofysiologi är den gren av biologin som söker fysikaliska och kemiska förklaringar till djurens livsfunktioner, samt hur dessa funktioner regleras av främst hormoner och nerver. Ofta studeras fysiologiska  problemställningar med ett integrativt angreppssätt där interaktioner och kopplingar mellan flera olika organ och organisationsnivåer (celler, organ och hela djur) undersöks.

Fiskfysiologi?

Forskningen i Göteborg har traditionellt sett haft en stark inriktning mot fisk och detta gäller även i dag. Mycket av vår forskning är grundläggande - att förstå fiskarnas fysiologi för att få en djupare kunskap om fysiologi generellt - men vi arbetar även med mer konkreta tillämpningar som utveckling av hållbar fiskodling eller för att förstå hur hur arter och populationer påverkas av globala klimatförändringar och miljöföroreningar.

Relaterat