Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Tidigare exjobb från BioEnv

Här finns en lista över tidigare examensarbeten från institutionen. I de flesta fall kan du genom att klicka på titeln få tillgång till hela uppsatsen som pdf.

Biologiprogrammen

Lista över godkända examensarbeten på grund- och avancerad nivå inom biologi, sorterat efter kurs samt examinationsår. Arbeten före 2019 återfinns på Studentportalen.

2020

Vincent Ekström
HORMONAL REGULATION OF ENERGY BALANCE IN SEASONAL MAMMALS - A review with focus on ghrelin and leptin

Helena Sundell
TICK BORNE ENCEPHALITIS VIRUS-SUN WORSHIPER OR RAIN DANCER?

Robert Ennerfelt
INVENTERING AV FAUNA OCH FLORA I OLIKA OMRÅDEN I ÄNGGÅRDSBERGEN SOM DEL AV FORSKNINGEN KRING TBE

Lovisa Theander
BIDRAGANDE FAKTORER TILL TALGOXARS (PARUS MAJOR) AKTIVITET I SÅNG

Samuel Karlsson
BIODIVERSITETENS POTENTIAL I EN TÄTBEBYGGD STAD

Anna von Wirth
UTVECKLING AV BURFISKE FÖR HAVSKRÄFTA NEPHROPS NORVEGICUS - En undersökning av burars fångstegenskaper i akvarium och fält

Daniel Bäck
EVOLUTION OF THE FEMALE CONIFER CONE FOSSILS, MORPHOLOGY AND PHYLOGENETICS

William Tejler
MORFOLOGISKA SKILLNADER INOM TARSIUS - ETT KRYPTISKT KLUSTER AV KÖTTÄTANDE PRIMATER

Matilda Ahvenainen
KAN HABITATFÖRLUST KOMPENSERAS? En utvärdering av kompensationsåtgärder vidtagna i Svarte mosse

Linnéa Svensson
MED KALHYGGET SOM GRANNE. En studie av lavfloran i hyggesnära sumpskogar

Elsa Scharin
EFFECT OF CLIMATE CHANGE ON POPULUS REGENERATION. With emphasis on P. tremuloides and P. tremula

Emelie Hansson-Böe
PÅVERKAR HYGGESBRUK ARTFÖREKOMSTEN AV MOSSOR?
En jämförelse mellan sumpskogar med och utan närliggande hyggen i Risveden, Västra Götalands län.

2019

Eva Andersson
Inventering och restaurering av lekdammar för stinkpadda (Epidalea calamita) på Smögen

Jörgen Fransson
Förflyttningsbenägenhet hos juvenil öring - Förändras den vid sympatri med amerikansk bäckröding?

Filip Myllyaho
FLADDERMÖSS OCH DERAS RELATION TILL ARTIFICIELLT LJUS

Lovisa Johansson
MOSS- OCH LAVFLORANS SAMMANSÄTTNING I TÄTORT OCH LANDSBYGD I HÄRRYDA KOMMUN

Doris Björling
A BIOINFORMATICS APPROACH FOR INVESTIGATING MICROBIOME VARIABILITY IN FUCUS SP. SAMPLED ALONG A SALINITY GRADIENT

Nicolina Andersson
SAND-CAPPING AS A METHOD TO REDUCE SEDIMENT RESUSPENSION AND IMPROVE EELGRASS RESTORATION IN SWEDEN

Astrid Fridell
THE EFFECT OF SEDIMENT DEPOSITION ON SULFIDE INTRUSION IN EELGRASS

Andrea Helene Albeck
YOU BEE(COME) WHAT YOU EAT. Diet breadth analysis of Swedish Andrena bees.

Otto Minas
THE EFFECT OF LIGHT, NITROGEN AND IRON ON THE PIGMENT CONTENT OF S. LATISSIMA

Rasmus Lindblad
ORNUNGASJÖN – FRÅN FATTIG TILL RIK

Ville Andersson
FINNS DET ETT SAMBAND MELLAN DET ÖKANDE SKOGSBRUKET OCH SLAMMET I ORNUNGASJÖN? En närgången studie av en mindre insjö i sydvästra Sverige.

Linnea Ingelsbo
TJÄRBLOMSTERS GRONING OCH ÖVERLEVNAD I RESTAURERAD BETESMARK

Annelie OlssonDEN VANLIGA TUMLAREN. Östersjöns tumlare, livshistoria, miljöfaktorer och framtidsutsikter.

Nicklas Kallstenius
Top-down control in the Gullmar Fjord. An evaluation of trophic cascades in a planktonic food web.

Boel Nilsson
FIT FOR MONITORING. Introducing a New, Non-Invasive Method for Species Monitoring in Scandinavia.

Claire Ract
Acclimation of photosynthetic heat tolerance in a tropical species Harungana montana grown at different temperatures

Daniel Wendesten
DEN STATIONÄRA ÖRINGENS AKTUELLA STATUS I STENÅN. BIOTOPKARTERADE VANDRINGSHINDER OCH EKOLOGISKA UTMANINGAR

Atlanta Alexandra Koraszewicz
BODYMASS EVOLUTION IN SOUTH AMERICAN NATIVE UNGULATES (NOTOUNGULATA, MAMMALIA)

Felicia Ulltin
CRYPTIC SPECIATION IN THE PADDLE WORMS. Nereiphylla rubiginosa & Pterocirrus macroceros

 

Miljövetenskapsprogrammen

Lista över godkända examensarbeten på grund- och avancerad nivå inom miljövetenskap, sorterat efter kurs samt examinationsår. Arbeten före 2019 återfinns på Studentportalen.

De flesta arbetena har handletts av lärare vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, medan en del arbeten har handletts av lärare på andra institutioner och avdelningar vid Göteborgs universitet, Chalmers eller Borås högskola. Många av arbetena har utförts på företag och myndigheter, och studenterna har då haft handledare även där. Sådana externa handledare anges inte på uppsatsen utan enbart den ordinarie handledaren.

2021

Cecilia Becker
AVLOPPSSLAM. Bra gödningsmedel med avseende på innehåll av mikroplaster?

2020

Alexander Falk Hermansson
KVÄVEDIOXID OCH PARTIKLAR (PM2.5). Göteborg, Bradford, Nairobi, Kingston

Jonathan Andersson
A COMPARISON OF GREENHOUSE GAS FLUX BETWEEN AND WITHIN THREE SITES IN NORTHERN SWEDEN – WITH R

David Lannemyr
METALLHALTER I TRE VANLIGA GRÖDOR

Alexander Mihlzén
ECOSYSTEM SERVICES PROVIDED BY PERMACULTURE DESIGN - a review of biodiversity, soil quality and bioremediation effects

Frida Laumann
Är svenska skogar fosforbegränsade? En analys av Skogsstyrelsens observationsytor med hjälp av Mellert och Göttleins gränsvärden.

Katrin Amann
Hur fungerar textilinsamlingen i Göteborgs Stad? Textilavfall ska samlas in separat enligt EU:s nya avfallsdirektiv senast 2025.

Emilia Andersson
MINSKA MÄNGDEN AVFALL OCH DESS FARLIGHET. Kartläggning av kommunalt verksamhetsavfall med avfallsförebyggande i fokus

Amanda Sjögren
KLIMATPÅVERKAN AV HYGGESFRITT SKOGSBRUK
JÄMFÖRT MED TRAKTHYGGESBRUK I SVERIGE – ETT
FRAMTIDSSCENARIO

Astrid Schleeh
GEOLOGI, HYDROGEOLOGI OCH FÖRORENINGSSPRIDNING AV KLORERADE ETENER. Enkel, principiell beskrivning för två områden: över och under högsta kustlinjen

Ylva Hasselberg
LOKALPRODUCERAD MAT OCH OMSTÄLLNING TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE. En undersökning av villkoren för lokala matproducenter i Kungälvs kommun

Mikaela Concha Velasquez
URBANA TRÄD SOM POTENTIELLA KOLSÄNKOR I GÖTEBORG

Gabriella Christensson
NOLLUTSLÄPP FRÅN ETT FÖRETAG, GÅR DET? EN STUDIE OM EUROFINS MILJÖLEDNINGSSYSTEMOCH DESS INDIREKTA MILJÖASPEKTER

Madeleine Mann
FISHING FOR SHRIMPS IN GREENLAND COMPARING FLEETS AND AN ALTERNATIVE FISHING METHOD BY USING LIFE CYCLE ASSESSMENT

Emilie I. Andersson
THE RIGHT PROTECTION IN THE RIGHT PLACE. An assessment of potential no-take areas in Swedish waters

Irma Fridolfsson
KARTLÄGGNING AV KOMPENSATIONS-ÅTGÄRDER OCH ANALYS AV ARBETET ENLIGT RIKTLINJERNA FÖR FRIVILLIG KOMPENSATION FÖR NATUR OCH REKREATION I GÖTEBORGS STAD 2010–2017

2019

Lovisa Brandt

PÅVERKAN AV KVÄVEGÖDSEL PÅ VÄXTHUSGASBALANSEN. Hur stor är nettoeffekten av att använda kvävegödsel i jordbruket?

Gustav Algestrand
EN HÅLLBAR VATTENANALYS? Utredning av kvicksilverfritt alternativ till dagens mätning av kemisk syreförbrukning (COD) hos dagvatten på Nouryon

Jonna Ohlsson
UTVÄRDERING AV HAMNVERKSAMHETENS BIDRAG TILL HALTER AV KVÄVEOXIDER VID TÅNGUDDEN

Frida Gustafsson
UTVÄRDERING AV SJÖFARTENS BIDRAG TILL HALTERNA AV KVÄVEOXIDER VID TÅNGUDDEN

2020

Tayebeh Kheirkhah
SPATIAL AND SEASONAL VARIATION OF ALBEDO EXHIBITED BY DIFFERENT LAND COVER ACROSS SWEDEN

Rebecca Härd
Schaktmassors hantering och användningsområde i Västra Götalands län. Sammanställning av schaktmassors användningsområden och analys av miljörisker vid anläggningsarbeten

Felicia Stragnefeldt
ECOTOXICOLOGICAL ASSESSMENT OF CONTAMINATED SEDIMENTS IN SKUTBOSJÖN, SWEDEN

Emelie Tinglöf
POTENTIELLA LONA OCH LOVA NATURVÅRDSSATSNINGAR FÖR TJÖRNS KOMMUN

Jonas Henriksson
Spolplattor för båtbottentvätt. En nulägesanalys och helhetsmodell för utsläpp av miljöfarliga ämnen

Damilare Ogunkola
AIR QUALITY IN URBAN AREAS OF LOWAND MIDDLE-INCOME COUNTRIES.
A case study of Sub-Saharan Africa, Asia and Latin America.

Romeyseh Aryan Nejad
Carbon Footprints for wastewater treatment plants. Master thesis within environmental science.

Lovisa A. Leman
MYCORRHIZAL CONTROL OF CARBON DYNAMICS IN TUNDRA

Olivia Boström
MILJÖPRESTANDA OCH STRUKTUR I KOMMUNAL ENERGI- OCH KLIMATPLANERING
En jämförelse av tio svenska kommuner

Julie Magiera
THE EFFECTS OF TRACTOR DRIVING ON ARCTIC VEGETATION AT KAPP LINNÉ, SVALBARD

Andrea Hansen
NUTRITIONAL QUALITY IN STAPLE FOOD CROPS UNDER ELEVATED CO2A meta-analysis of elevated CO2 effects on nitrogen, iron and zinc contents in Maize (Zea mays), Rice (Oryza sativa), Soybean (Glycine max) and Wheat (Triticum aestivum)

Zeinab Mohseni Tonekaboni
Life Cycle Assessment of transportation in household’s waste collection

Malin Taube
POTENTIAL FOR REMOVAL OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDRO-CARBONS (PAHS) FROM AMBIENT AIR BY A CONIFER AND A DECIDUOUS TREE SPECIES IN GOTHENBURG, SWEDEN

2019

Amour Cornelius Dondi
WATER USE EFFICIENCY OF RWANDAN BEAN VARIETIES

Johan Martinelli
GREENHOUSE GAS FLUX OVER A 50-YEAR POST PERMAFROST THAW GRADIENT. Decomposition of soil organic carbon from the Swedish tussock tundra.

Helena Nazari
TREND ANALYSIS OF AIR POLLUTANTS CONCENTRATION AND
METEOROLOGICAL PARAMETERS VARIATION AT A RURAL SITE IN THE INDO-GANGETIC PLAIN OF INDIA. Exceedance of Air Quality Standards and risk for human health

Frida Hellström
KARTLÄGGNING OCH ANALYS AV ANVÄNDANDET AV SVHC- ÄMNEN I KONSUMENT-TILLGÄNGLIGA PRODUKTER I SVERIGE

Louisa Borthwick
CLIMATE IMPACT OF SWEDISH IMPORTS OF AMERICAN LOBSTER (Homarus americanus) FROM NORTH AMERICA. A comparison of alternative supply chains using life cycle assessment

Lucas Guimarães Gebrim
ASSESSING THE CONNECTION BETWEEN NEGATIVE RUN-OFF TRENDS AND LAND USE CHANGE. A study in the Brazilian Cerrado

Julia Johansson
TROPOSPHERIC OZONE DURING THE 2018 HEATWAVE IN SOUTHWEST
SWEDEN

Luca Merelli
AIR QUALITY AND URBAN DENSIFICATION. Simulations of the effects on air quality coming from different configurations of buildings and vegetation

Bernard Stewart
The International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediment (2004)’; Operation of the
convention & efficacy of control, management & enforcement

Viktor Hedlund
IMPACT OF CATTLE GRAZING ON TREE ESTABLISHMENT IN RESTORED WOOD PASTURES IN SOUTH-WEST SWEDEN

Anton Främberg
ENVIRONMENTAL ASSESSMENTS OF SWEDISH CYPRINIDS

Sofia Öberg
KLIMATSMART MAT OCH MATSVINN. Kan Stockholms stad ta lärdom av andra större svenska kommuners satsningar?

Sara Daun
EFFECTS OF OZONE ON PROTEIN CONCENTRATIONS AND YIELD IN SOYBEAN, WHEAT, MAIZE AND RICE. A Meta-analysis on Air Pollution and Food Security

Mario Rudner
METHAW. Greenhouse gas emission from post-permafrost (tussock)
tundra in Northern Sweden

Benedict De Grandis
ANALYSING THE IMPACT CLIMATE HAS ON THE EMISSIONS OF BVOCS AND THE FORMATION OF TROPOSPHERIC OZONE. Collaboration with Skogaryd Research Catchment

Moa Hjulfors
DROUGHT INDUCED EPISODIC ACIDIFICATION IN SWEDISH FRESH WATERS. Summer 2018 and the development since 1980

Josefin Winberg
IDENTIFICATION OF SALT TOLERANT WHEAT LINES. An analysis of EMS-mutagenized spring wheat through root/shoot assays and hydroponic cultivation

Lärarprogrammen

Lista över godkända examensarbeten på grund- och avancerad nivå inom lärarutbildningen, sorterat efter kurs samt examinationsår
 

2020

Ingrid Tobin
Är selektion naturligt självklar? En kvalitativ studie kring kritiska aspekter och val av metoder i undervisningen om naturlig selektion

Matilda Nilsson
Hur planeras en kurs? En deskriptiv studie om hur lärare går tillväga när de planerar kursen biologi 1

Martin Hampus
EVOLUTIONSLÄRA I LÄROBÖCKER I BIOLOGI 1

Linnea Norrhall
Att ta klassrummet till naturvetenskapen. En intervjustudie om lärares perspektiv på studiebesök

Johanna Erlandsson
GYMNASIELÄRARES SYN PÅ LABORATIONER I BIOLOGIUNDERVISNINGEN. En intervjustudie

2019

Hedvig Backman
Tycka, tänka, göra. Högstadieelevers attityder till hållbar utveckling

Celina Fällbom
KONSTEN ATT FÅ SYN PÅ EN FÖRMÅGA. Utomhuspedagogik som hjälpmedel vid bedömning av elevers kunskaper och förmågor i biologi

Jelena Kenjic
Barriärer i evolutionsundervisningen. Elevers svårigheter och lärares strategier kring evolutionsundervisning

Arash Toormagiyoun
Exkursioner med naturkunskapselever. En studie om faktorer som påverkar lärarnas möjligheter och elevers vilja att genomföra exkursioner

Lovisa Nilsson
ATT TÄNKA SOM EN FORSKARE. Hur kan problembaserat lärande i biologi utveckla elevers vetenskapliga arbetssätt?

Flora Lami
Exkursioner som ett intresseväckande inslag i biologiundervisningen. En kvalitativ studie om elevers, lärares och utomhuspedagogers syn på syftet med exkursioner och uppfattningen om en idealisk exkursion

Malin Poulsen Lundberg
Elevers förståelse av innebörden i ”survival of the fittest”. En studie om gymnasieelevers förståelse av frasens innebörd

Lina Skaar
Undervisning för hållbar utveckling. Elevers och lärares perspektiv