Bild
Barn som leker med leksaker
Länkstig

Beviljade forskningsprojekt inom ULF-avtal

Sedan starten 2017 har totalt 18 praktiknära forskningsprojekt beviljats ULF-projektmedel.

Beviljade forskningsprojekt inom ULF-avtal 2021-2022

I den tredje utlysningen av ULF-medel vid Göteborgs universitet kom 40 ansökningar från lärare, skolor och forskare in, varav 15 gick vidare till andra omgången och fyra slutligen beviljades medel.

De som beviljats medel har integrerat professions- och forskningskunskaper på ett sätt som innebär att kunskaper inte bara kommer att utvecklas under projektets gång, utan att förskollärare och lärare kan fortsätta arbeta med modeller för samverkan och kunskapsutveckling också efter projekttidens slut. Projektens kunskapsbidrag är också relevanta utanför den lokala skolmiljön och det finns en genomtänkt plan för kunskapsspridningen.

 

Strukturell utgångspunkt i elevers lärande av subtraktion och addition och med flersiffriga tal (SUSA) - en studie som bygger på tidigare forskning och är unik i sitt kunskapsanspråk.

Syftet med studien är att kunna identifiera elevers svårigheter med addition och subtraktion med flersiffriga tal och hur man kan överkomma dem. Studien är en intervention som genomförs tillsammans med lärare, och syftar till att pröva hur undervisning som bygger på elevernas erfarande av struktur inom högre talområden med flersiffriga tal utvecklar elevernas lärande.  Projektet förväntas identifiera kritiska aspekter som elever i årskurs 2 behöver urskilja för att kunna lösa additions och subtraktionsuppgifter med flersiffriga tal med effektiva räknestrategier. Projektet kommer att resultera i utprövade aktiviteter där de kritiska aspekterna kan synliggöras i undervisningen vilket innebär en direkt användbarhet även för andra lärare.

Huvudsökande
Angelika Kullberg, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Stadie
Grundskola

Medverkande skolenheter
Oxledskolan, Vallhamraskolan, Partille kommun

Kommuner
Partille

Syftet med projektet är att i samverkan med förskollärare och forskare vid högskola utveckla vetenskapligt grundad förskolepedagogik i miljöer med språklig mångfald, med transspråkande som teoretisk bas och där barns/vårdnadshavares och förskollärares erfarenheter och flerspråkiga kompetenser nyttjas.

Forskningsprojektet förväntas bidra med kunskap om hur förskolan kan tillvarata barns och vårdnadshavares erfarenheter och språkliga mångfald i undervisning, bland annat genom att använda sig av flerspråkiga förskollärares kompetenser. Kunskapen är både praktiknära, utifrån verksammas genuina frågeställningar och vetenskaplig, när kunskapsproduktionen dokumenteras, analyseras och beskrivs vetenskapligt i samarbete med förskoleforskare.

Huvudsökande
Annika Åkerblom, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Stadie
Förskola

Medverkande skolenheter
Bergsgårdsgärdet, Göteborgs stad

Kommuner
Göteborgs stad

Vägen mot samverkan för bildning i grundsärskolan: i spänningsfältet mellan undervisning, omsorg, fysio- och arbetsterapi.

Syftet med studien är att säkerställa rätten till bildning för elever med svår intellektuell funktionsnedsättning i kombination med neuropsykiatriska och/eller fysiska funktionsnedsättningar som läser ämnesområde. Studien är unik med hänsyn till att denna frågeställning för denna målgrupp aldrig har tagits upp i ett svenskt utbildningssammanhang. Forskningsprojektet har potential att stärka samverkan på flera olika nivåer: 1. Mellan universitet och grundsärskola 2. Mellan olika yrkeskategorier inom grundsärskolan 3. Mellan yttre aktörer såsom habiliteringen. 4. Mellan vårdnadshavare, skola och habilitering. Grundsärskola är ett eftersatt forskningsfält och genom att studera dess specifika utmaningar, med flera olika personalgrupper, kring frågor som är väl kända bland de som arbetar inom skolformen men inte beforskad, finns goda möjligheter för att skapa viktig och användbar kunskap. Studien förväntas bidra till ett förbättrat arbete mot den specifika elevgruppen och säkerställa dessa elevers rätt till det lärande och den bildning som gör att eleverna når sin fulla potential.

Huvudsökande
Thomas Barow, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Stadie
Grundsärskola

Medverkande skolenheter
Lerums grundsärskola, Lerum

Kommuner
Lerum

En intressant studie med syfte att undersöka den relativt nya inkluderingen av biomimicry som ett ämne i grundskolan. Genom ett samarbete mellan forskare, lärare och science centerpedagoger utvecklas kunskap om biomimik som förhållningssätt och metod(er) för utveckling av hållbara tekniska system i staden, samt att använda olika lärmiljöer såsom skogen, staden och Universeum för att genom biomimik stärka lärares undervisningsskicklighet i och om hållbar utveckling. Ett ytterligare syfte är att stärka innehållet i de teknikens och naturvetenskapens didaktik i lärarutbildningen. Samverkansaspekten i projektet är stark liksom planen för samverkan mellan aktörerna. Lärarna som medforskare i projektet använder och utprovar själva modeller vilket borgar för professionsutveckling. Projektets fokus på biomimik kopplat till designprocessen är innovativ och projektet är verkligen tvärdisciplinärt. Biomimik blir en brygga mellan kunskaper i och om skogens ekosystem och utveckling av hållbara system i staden.

Huvudsökande
Alexina Thorén Williams, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Stadie
Grundskola F-3

Medverkande skolenheter
Talldungeskolan, Gärdsmosseskolan F-3

Kommuner
Göteborgs stad

Beviljade forskningsprojekt inom ULF-avtal 2020

2019 – 2020 års utlysning var riktad mot praktiknära forskning som har frågor om förskolans och skolans likvärdighet i fokus. Inom ULF avser likvärdighet det kompensatoriska uppdraget samt hög och jämn kvalitet i erbjuden utbildning och undervisning.

Gemensamt för de beviljade projekten är att de särskilt integrerar professionskunskaper och forskningskunskaper som kan leda till kunskapsutveckling också när projekttiden är slut.

Projektet utgörs av en fallstudie med syfte att kartlägga och analysera skolans arbete med problematisk frånvaro och, därigenom, utarbeta hållbara strategier för hur även andra skolor kan arbeta med problemet.

Ett angeläget projekt, då relativt lite forskning har ägnats åt skolors arbete och betydelse vid skolfrånvaro. Detta är ett väl beskrivet likvärdighetsprojekt, strategiskt, långsiktigt och hållbart. Gedigen ansökan där fallstudien genom sin design trots sin småskalighet har stor potential att bidra till en skola på vetenskaplig grund.

Väl planerad samverkan med medsökande aktörer inom och utanför skolan, samt med en vetenskaplig referensgrupp och ett pågående doktorandprojekt. Lärarstudenter knyts till projektet och deltar i datainsamling och analys genom examensarbeten och verksamhetsförlagd utbildning, och projektets resultat används i undervisning på olika lärarutbildningars kärnkurser.

Huvudsökande
Ola Strandler, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Stadie
åk 7 – 9

Medverkande skolenheter
Partille kommun, Barn- och elevhälsan, Partille kommun

Kommuner
Partille

Projektet förväntas ge kunskap om genrepedagogikens potential att stötta flerspråkiga elevers kunskapsutveckling med särskilt fokus på grundskoleelevers förmåga att tolka och skriva ämnesrelaterade texter i samhälls- och naturorienterande ämnen samt svenska.

Eftersom god förmåga att tolka och skriva ämnesrelevanta texter är nödvändig för skolframgång är det av likvärdighetsskäl angeläget att undersöka hur skolans undervisning kan utvecklas för att stärka ämneslitteraciteten bland dessa elever.

Projektet genomförs i flerspråkig skolmiljö på stark teoretisk grund med väl beskrivna analysverktyg. Hög praktisk användbarhet i undervisning i flera ämnen. Forskningsfrågornas tydlighet och framskriven metod och avgränsningar indikerar hög genomförbarhet. Projektets resultat kommer att bidra till förståelse, förstärkning och utveckling av en genrepedagogisk undervisningsmodell på en vetenskaplig och evidensbaserad grund, vilket kan komma många skolor till godo och bidra till att likvärdigheten i svensk skola stärks. Projektet kommer också att kunna användas som en modell för samverkan mellan universitet och skola.

Huvudsökande
Charlotta Olvegård, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet

Stadie
åk 6-7

Medverkande skolenheter
Center för skolutveckling, Göteborgs stad

Kommuner
Göteborg

I detta praktiknära forskningsprojekt används modellen, Early Educational Language Support Activities (ELSA), för forskningsbaserade språkstödjande aktiviteter i förskolan.

Syftet med projektet är att i samverkan med personal implementera ett språkstödjande arbetssätt, samt utvärdera hur strukturerat språkstöd kan påverka barnens lärande och språkutveckling.

ELSA-modellen prövas i samverkan med förskolepersonal i två kommuner för ökad medvetenhet avseende barnens språkutveckling och lärande. Ett projekt inriktat såväl mot kollegial samverkan som mot förskolans språkstimulerande arbete. Inriktningen mot professionsutveckling ger stor potential till skolutveckling. Välförankrat i teori, metod och samverkan.

Huvudsökande
Ann Nordberg, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Stadie
Förskola

Medverkande skolenheter
Lilla Edets kommun, Förskola, Bildningsförvaltningen och Lerums kommun, Förskola, Sektor lärande

Kommuner
Lilla Edet, Lerum

Originellt projekt inriktat mot förskola, förskoleklass och årskurs 1,  som syftar till att utveckla modell för läsaktiviteter kring bokens naturvetenskapliga innehåll.

Syftet är att ta fram en samverkansmodell för att kvalitetssäkra undervisning med naturvetenskapligt innehåll mot ökad måluppfyllelse i förskolan och grundskolans lägre åldrar och realisering av läroplansmål genom läsning av barnböcker, bidrar projektet direkt till skolutveckling. Detta är ett angeläget forskningsområde, och metodologiskt innefattar samverkansstudien och dess generering av forskningsdata även utveckling av systematiskt kvalitetsarbete.

Tvär- och flervetenskaplig ansats där det finns hög forskarkompetens och väl beskrivna faser. Designens tydlighet ger stor potential att projektet bidrar till ökad måluppfyllelse.

Huvudsökande
Jonna Larsson Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Stadie
Förskola, förskoleklass och åk 1

Medverkande skolenheter
Grundskoleförvaltningen, Göteborg stad, Förskoleförvaltningen, Göteborg stad

Kommuner
Göteborg

Projektet fokuserar på att utveckla undervisningsformer som stärker nyanländas, och alla flerspråkiga elevers möjligheter att lära, utveckla och visa kunskaper. Projektet tar avstamp i ett tidigare pilotprojekt.

Syftet är att fortsatt utveckla kunskap om och identifiera undervisningsprocesser, som med TL som grund, bidrar till att öka undervisningens kvalitet och utbildningens likvärdighet. En kollaborativ forskningsdesign, där forskningen ger ökad förståelse för elevernas alla språkliga resurser, kan bidra till att åstadkomma didaktisk inkludering och kunskapsutveckling. 


Projektet är inriktat mot såväl fritidshem som F-6 och är starkt vad gäller social likvärdighet och samverkan. Betydelsen för praktiken kan vara stor då syftet är inriktat mot praktikutveckling.

Huvudsökande
Catarina Schmidt, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Stadie
F-6 och fritidshem

Medverkande skolenheter
Grundskoleförvaltningen, Center för skolutveckling, Göteborg,
Utbildningsförvaltningen, Göteborg

Kommuner
Göteborg

Detta projekt är baserat i en nybyggd skola som eftersträvar pedagogiskt nytänkande i utformningen av den fysiska lärmiljön i kombination med en hög grad av digitalisering. Syftet är att studera hur flexibla rumsliga och digitala ramar och resurser påverkar undervisningen och dess potential att stärka alla elevers literacyutveckling.

Kraven på literacy och textkompetens är höga i samhället, vilket även återspeglas i skolans styrdokument. Med fysiska och digitala rum som resurser kommer även frågor om social och didaktisk inkludering att studeras ur såväl lärares som elevers perspektiv. Utmärkt samverkansforskning för ömsesidig kunskapsutveckling genom designbaserad forskningsmetod. Nytänkande i kombinationen av rumslighet, digitalisering och literacy. God forskarkompetens, samt god överensstämmelse mellan teori och metod.

Huvudsökande
Sylvana Sofkova Hashemi, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Stadie
F-9

Medverkande skolenheter
Center för skolutveckling, Göteborgs stad, Högskolan Väst

Kommuner
Göteborg

Beviljade forskningsprojekt inom ULF-avtal 2019

Gemensamt för de beviljade projekten är att de särskilt integrerar professionskunskaper och forskningskunskaper som kan leda till kunskapsutveckling också när projekttiden är slut.

Syftet med detta projekt är att, i ett nära samarbete mellan undervisande matematiklärare på grundskolan, skolledare och forskare, förbättra matematikundervisningen med stöd av moderna digitala läromedel som använder artificiell intelligens (AI).

Nya undervisningssätt som framgångsrikt använder dessa verktyg för elevers lärande kommer att utvecklas. Detta är ett outforskat område där ansökan bygger på tidigare forskning.

AI är ett område med stor potential att komma till användning i undervisning. Tvärvetenskapligt anslag. Kollegialt lärande som metod, bra samverkan. Tydlig plan för hur resultat ska spridas, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Fakta

Huvudsökande

Johan Lundin, Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet

Skola/skolor

Enheten utveckling, Kungsbacka kommun

Stadium

Grundskola

Projektet syftar till att tillsammans med lärare planera och undersöka i vilken utsträckning och under vilka förutsättningar en i samverkan utformad skönlitteraturbaserad etikundervisning kan utveckla 11-åringars etiska förmåga, samt vilka svårigheter som kan identifieras.

Då Skolforskningsinstitutet (Skolfi) beviljat projektgruppen medel för samarbete med lärare och elever i årskurs 8 skulle ett i det närmaste identiskt projekt med fokus på år 5 möjliggöra kunskap om undervisningens förutsättningar i olika åldrar och relevant progression i utbildningen.

Hög potential att stärka likvärdighet då skolor med låg respektive hög andel elever med utländsk bakgrund ingår i studien. Den övergripande tanken är att ökade kunskaper i etik leder till ökad likvärdighet. Tydligt exempel på praktiknära forskning även med konkret spridningsplan.

Fakta

Huvudsökande

Annika Lilja, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Stadium

Åk 5

Det övergripande syftet med projektet är att gemensamt i lärarlag formulera kvaliteter i relation till ett gestaltande arbete. Kvaliteterna blir användbara i planeringen av undervisning och som en konsekvens till bedömning.

Projektet tar utgångspunkt i tidigare forskning som har visat att kunnande som tar sig gestaltande uttryck kan vara svårt att artikulera på grund av dess tysta dimensioner och på grund av att delar av kunskaperna tas för givna. Tydlig frågeställning och bra koppling till tidigare forskning.

Syftet är angeläget och innovativt och påvisar en kunskapslucka i gymnasiets undervisningspraktik. Konkret och trovärdig plan för spridning. Lärarstudenter involveras.

Fakta

Huvudsökande

Pernilla Ahlstrand, Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet

Stadium

Gymnasieskola

Det övergripande syftet med det föreslagna forskningsprojektet är att bidra till forskningen kring den pågående implementeringen av programmering i gymnasieskolans matematik, genom att undersöka på vilka sätt programmering kan erbjuda möjligheter för lärande i matematik jämfört med en mer traditionell undervisning.

Stort behov och stor nytta. Angeläget med programmering, utmanar traditionell undervisning. Samverkan med lärarutbildningen. Genomtänkt organisation och arbetsplan.

Fakta

Huvudsökande

Johanna Pejlare, Matematiska vetenskaper, Göteborgs universitet

Stadium

Gymnasieskola

Ett praktiknära och designbaserade pilotprojektet, som tar avstamp i det starka fokus på skolans digitalisering såsom det kommer till uttryck i policydokument och reviderade läroplaner.

Målsättningen med projektet är att i nära samverkan med lärare i förskoleklass utveckla, implementera och utvärdera en modell för fortbildning som handlar om lärarnas professionella digitala kompetens. Modellen i detta projekt innebär att förskollärare och forskare i samverkan designar och utvärderar digitalt stödda undervisningsaktiviteter såsom makerspace som verktyg för lärande.

Forskningsprojektet är nytänkande och aktuellt, inpaketerad i gedigen forskningmodell. Projektet beforskar medaktörskap och har en tydlig plan för spridning vilket även framgår i budget.

Fakta

Huvudsökande

Annika Lantz-Andersson, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Stadium

Förskoleklass

Detta samverkansprojekt syftar till att undersöka möjligheter och utmaningar i språk-och ämnesintegrerad undervisning (content and language integrated learning, CLIL) med engelska som målspråk, det vill säga ämnesundervisningen bedrivs delvis på engelska, vid sidan av svenska.

Dels undersöks konsekvenserna av sådan undervisning för elevernas språkutveckling i svenska och engelska, dels kartläggs metoder och arbetssätt för att bedriva CLIL-undervisning. Detta är ett relevant och välmotiverat forskningsområde med en angelägen målgrupp.

Studien handlar om undervisning där lärare följs från planering till resultat. Forskningsprojektet är vetenskapligt väl beskrivet och har en styrka i samverkan.

Fakta

Huvudsökande

Liss Kerstin Sylvén, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Stadium

Åk 6 och 7

Syftet med detta projekt är att utveckla en praktiknära forskningmodell med fokus på språkets betydelse för undervisning av teknik i förskolan, samt hur undervisningen i förskolan kan planeras och genomföras så att barns möjligheter att lära teknik samverkar med användningen av tekniska begrepp.

Med målet att bidra till barns kunnande och lärande, förväntas modellen stötta verksamma förskollärares utveckling av didaktiska och innehållsliga kunskaper om språk och teknik, bidra till utveckling och kunskaper i förskollärarprogrammets kurser om språk och teknik samt utveckla det barn-och förskolepedagogiska och didaktiska forskningsfältet.

Projektet beskriver ett identifierat forskningsområde där utveckling bör ske. Kombinerar teknik och språk. VFU-handledare finns med och bra idé för spridning där övningsförskolorna har en roll. Arbetsmodellen är en styrka då den ger lärarna ett sätt att stärka sin verksamhet.

Fakta

Huvudsökande

Maria Svensson, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Stadium

Förskola

Läs mer om projektet Kunskap Undervisning Språk och Teknik (KUST)

Projektets syfte är att utveckla ämnesdidaktiska modeller, användbara för undervisning inom förskolan och de naturorienterande ämnena i grundskolan.

Modellerna ska kunna vara till hjälp vid överväganden, val och diskussioner av undervisning, och kunna användas vid planering, genomförande och utvärdering av naturorienterande lektioner och områden. Projektet har en hög potential att utveckla ämnesdidaktiska modeller i NO som sedan prövas i undervisningen, samt analyseras och revideras.

Forskare och praktiker formulerar undervisningsproblem gemensamt. Systematik i kunskapsutvecklingen i förskolan. Likvärdighetsaspekten angelägen.

Fakta

Huvudsökande

Miranda Rocksén, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Stadium

Förskola och grundskola